تبریزی -ناسیونالیست های چپ نما

تبریزی -ناسیونالیست های چپ نما چکیده این نوشتار: همچنان که ما چیزی به نام (راست های چپ گرا) و یا (چپ های راست گرا) نداریم ما چیزی هم به نام (چپ های ناسیونالیست) و یا (ناسیونالیست های چپ) نداریم چون ناسیونالیست ها راست گراترین راست گراهای جهان هستند و ناسیونالیست هائی که برای مردم فریبی […]HOME