بیژن کلهر-افزایش دستمزد در گرو اتحاد و مبارزه متشکل ما کارگران است!

افزایش دستمزد در گرو اتحاد و مبارزه متشکل ما کارگران است! بیژن کلهرHOME