بیژن شفیع-پیروزی خیزش آزادیخوانه مردم ستمدیده ، در گرو جنبش شورایی سراسری طبقه کارگر ایران است!

پیروزی خیزش آزادیخوانه مردم ستمدیده ، در گرو جنبش شورایی سراسری طبقه کارگر ایران است! چند نکته که هرگزنباید ازنظردورداشت :HOME