بیانیه-بیانیه بیش از ۳۲ شورای صنفی دانشگاه های کشور به مناسبت روز دانشجو

بیانیه بیش از ۳۲ شورای صنفی دانشگاه های کشور به مناسبت روز دانشجو

بیانیه – بیانیه و مرامنامه اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه

بیانیه و مرامنامه اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه

بیانیه-بیانیه «کارزار مبارزه با خشنونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران»

بیانیه «کارزار مبارزه با خشنونت دولتی، اجتماعی و خانگی علیه زنان در ایران»

مراسم یاد محمد جراحی – فیلم های مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

فیلم های مراسم بزرگداشت محمد جراحی در تورنتو

بیانیه-امضا جمعی در اعتراض به احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی

بیش از سیصد نفر از معلمان و کارگران و فعالین دانشجوئی احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی را محکوم کردند بیانیه

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی- گوتنبرگ سوئد.مصاحبه با چند تن از شرکت کنندگان

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی- گوتنبرگ سوئد.مصاحبه با چند تن از شرکت کنندگان

شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان-حکم اعدام محمدعلی طاهری لغو شود

حکم اعدام محمدعلی طاهری لغو شود

امضا جمعی -پشتیبانی از رامین حسین پناهی‎

پشتیبانی از رامین حسین پناهی‎

جمعی از کارگران وپرسنل شرکت نیشکر هفت تپه-خصوصی سازی یا امنیتی کردن هفت تپه؟  

خصوصی سازی یا امنیتی کردن هفت تپه؟

بیانیه-بیانیه ۲۴ نفر از فعالین صنفی معلمان و کارگران برای آزادی اسماعیل عبدی و لغو اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی

بیانیه ۲۴ نفر از فعالین صنفی معلمان و کارگران برای آزادی اسماعیل عبدی و لغو اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفیHOME