بهنام چنگائی -دشمنی لیبرالیسم با سوسیالیسم

دشمنی لیبرالیسم با سوسیالیسم بی گمان زمینه و ضرورت آغاز لیبرالیسم و آزادی خواهی را نمی توان جز محصول فاکتورهای خفقان، تفتیش عقاید، سرکوب آزادی های مدنی، اقتدار ولنگار مسیحیت

بهنام چنگائی – نبرد با بنیادگرائی سرمایه سالار

نبرد با بنیادگرائی سرمایه سالار

بهنام چنگائی – کوبانی و جامه ی پیروزی

کوبانی و جامه ی پیروزی   کوبانی! بنوش و بنوشان که آن جام گوارای آزادی نوش ات باد

بهنام چنگائی – دزدان نان و دشمنان آزادی

دزدان نان و دشمنان آزادی   آیا جهان پاتیل آش شله قملکار امپریالیسم آمریکا نیست که در آن ریخته و پخته می شود هرچه را او بگوید؟ این یک ادعای ایدئولوژیک و گمان بدبینانه نیست. با نگاه به این ژرفای فسادها، گستردگی فقرها و چهره های هولناک خودکامگی شیعی سنی آمریکائی، امیدواری داشتن و دل […]

بهنام چنگائی – یکباره نمی شود شارلی شد دشمنانِ آزادی بیان، عقیده و وجدان کیستند؟

یکباره نمی شود شارلی شد دشمنانِ آزادی بیان، عقیده و وجدان کیستند؟ اگر همه ی ما و جهانیان دریچه ی باور نظری خود و کوتاهی نگاه تنگ آنرا انسانمدارانه، جهانشمول و نقادانه، آنهم مستقلا و تنها به سود تحول زندگی

بهنام چنگائی – شاد و پُرامید همراه با سال نو مسیحی

شاد و پُرامید همراه با سال نو مسیحی بنا بر آمار رسمی حقوق بشر سازمان ملل بیش از ۶ میلیون ایرانی به دلایل مختلف ناچار از سرزمین خودکامگی زده رژیم مذهبی گریخته و بیشتر این

بهنام چنگائی – شبِ یلدای شبکورِ قهر

شبِ یلدای شبکورِ قهر بدان شبکورِ قهر! هر چه سرد و تلخ و بی حیا باشی

بهنام چنگائی – ​فردا، در پژواک پای بیداری گرسنگان

​فردا، در پژواک پای بیداری گرسنگان دامنه تهدید، زور و باجگیری آمریکا و ناتو علیه مردمام جهان در فاز تازه ای قرارگرفته است و گستره لشگرهای بیکاری، فقر، فساد، تباهی، تبعیض ملی

بهنام چنگائی – چالش و پرسشی به چگونگی گذر از استبداد

چالش و پرسشی به چگونگی گذر از استبداد چه در ادبیات سیاسی اپوزیسیون راستِ سازگار و معطوف به سهمی از قدرت و در نتیجه سازشکاران رانده شده از خلافت، و یا چه در دایره پاکیزه گرای سرنگونی خواهان رنگین خصوصا چپ، هنوز چربش به همکاری میان جریان ها جهت ایجاد قطب های قدرت و جایگزین […]

بهنام چنگائی – رژیم، ترور آزادی و رلِ روزنامه نگاری

رژیم، ترور آزادی و رلِ روزنامه نگاری آیا، مسعود بهنود های وابسته به رفرماسیون مذهبی، می توانند روزنامه نگاران و یا گزارشگرانی صادق باشند؟HOME