بهمن یوسفی-مردم اقلیم کردستان شایسته حمایت جهانی هستند!

مردم اقلیم کردستان شایسته حمایت جهانی هستند!

بهمن یوسفی -هر نوع عمل تروریستی قویأ محکوم است

هر نوع عمل تروریستی قویأ محکوم است

بهمن یوسفی-حد اقل دستمزد سال ۹۶

حد اقل دستمزد سال ۹۶

بهمن یوسفی-هشتم مارس روز برابری انسانهاست!

هشتم مارس روز برابری انسانهاست!

بهمن یوسفی -روز دانشجو روز همبستگی با تمام جنبشهای اجتماعی

روز دانشجو روز همبستگی با تمام جنبشهای اجتماعی

بهمن یوسفی – آیا این یعنی پایان کاپیتالیسم ؟

آیا این یعنی پایان کاپیتالیسم ؟

بهمن یوسفی -فرا خواندن کارگران زندانی سابق توسط رژیم اسلامی ایران، قویأ محکوم است!

فرا خواندن کارگران زندانی سابق توسط رژیم اسلامی ایران، قویأ محکوم است!

بهمن یوسفی -نگاهی به دهه شصت و تاریخ فراموش نشده

نگاهی به دهه شصت و تاریخ فراموش نشده:

بهمن یوسفی -سی و هفت سال جنایت و قتل و کشتار و بربریت و فلاکت اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی را نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم

سی و هفت سال جنایت و قتل و کشتار و بربریت و فلاکت اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی را نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم. در ایران، دهه شصت اوج جنایتهای رژیم اسلامی بود و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ یکی از سیاهترین برگه های تاریخ این رژیم

بهمن یوسفی – دهه شصت تاریخ فراموش نشدنی در ایران:

دهه شصت تاریخ فراموش نشدنی در ایران: برای اینکه تاریخ با پیر شدن و مرگ نسل دوران انقلاب ۵۷ به فراموشی و خاموشی سپرده نشود و نسلهای بعدی از چگونگی روی کار آمدنHOME