بهمن یوسفی-حد اقل دستمزد سال ۹۶

حد اقل دستمزد سال ۹۶

بهمن یوسفی-هشتم مارس روز برابری انسانهاست!

هشتم مارس روز برابری انسانهاست!

بهمن یوسفی -روز دانشجو روز همبستگی با تمام جنبشهای اجتماعی

روز دانشجو روز همبستگی با تمام جنبشهای اجتماعی

بهمن یوسفی – آیا این یعنی پایان کاپیتالیسم ؟

آیا این یعنی پایان کاپیتالیسم ؟

بهمن یوسفی -فرا خواندن کارگران زندانی سابق توسط رژیم اسلامی ایران، قویأ محکوم است!

فرا خواندن کارگران زندانی سابق توسط رژیم اسلامی ایران، قویأ محکوم است!

بهمن یوسفی -نگاهی به دهه شصت و تاریخ فراموش نشده

نگاهی به دهه شصت و تاریخ فراموش نشده:

بهمن یوسفی -سی و هفت سال جنایت و قتل و کشتار و بربریت و فلاکت اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی را نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم

سی و هفت سال جنایت و قتل و کشتار و بربریت و فلاکت اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی را نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم. در ایران، دهه شصت اوج جنایتهای رژیم اسلامی بود و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ یکی از سیاهترین برگه های تاریخ این رژیم

بهمن یوسفی – دهه شصت تاریخ فراموش نشدنی در ایران:

دهه شصت تاریخ فراموش نشدنی در ایران: برای اینکه تاریخ با پیر شدن و مرگ نسل دوران انقلاب ۵۷ به فراموشی و خاموشی سپرده نشود و نسلهای بعدی از چگونگی روی کار آمدن

بهمن یوسفی – مذهب” دیگر امر خصوصی افراد نیست:

مذهب” دیگر امر خصوصی افراد نیست: مذهب یک امر خصوصی افراد است دیگر معنی نمی دهد. دین در حال حاکمیت است. دین در همه جا دولت و حاکمیت را در دست دارد. سرنوشت جامعه و انسانه را در اختیار

بهمن یوسفی – کارگران معدن سنگ آهن بافق به ما درس مبارزه طبقاتی و همبستگی پرولتری می دهند

کارگران معدن سنگ آهن بافق به ما درس مبارزه طبقاتی و همبستگی پرولتری می دهند کارگران معادن سنگ آهن شهر بافق با پشتیبانی وهمبستگی خانواده هایشان و مردم شهردر طی دو اعتصاب طولانی مدت و مشقت بار دشمن طبقاتی ستمدیدگان و رنج دیدگان را به کرنش وادار کردند. اعتصاب دور دوم که از تاریخ ۲۷ […]HOME