احمد شقاقی-بهمن قهرمانی کردستان، ستم ملی و استراتژی های سیاسی

کردستان، ستم ملی و استراتژی های سیاسی احمد شقاقی-بهمن قهرمانی مهر ۱۳۹۱ اوضاع منطقه و واکنش ناسیونالیست های کردستان اختلافات بین قدرت های منطقه ای بر سر باز تقسیم جغرافیای قدرت سیاسی در خاورمیانه کماکان ادامه دارد و نقش دول غربی به همراه روسیه و چین در میان این اختلافات آشکار است. این اختلافات، علی […]HOME