بهمن شیرازی بهار عربی یا حرکت سیاه مذهبی و سرمایه داریبهمن شیرازی

بهار عربی یا حرکت سیاه مذهبی و سرمایه داری انگیزه و هدف هر انقلابی و جنبشهای مردمی حرکتی رو به پیش وساختاری میباشد. انقلاب یعنی تغییر کلی وعوض کردن سیستم سیاسی و اقتصادی به معنای طبقاتی آن و حاکمییت و دخالت همه مردم در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه. انقلاب و دگرگونی طبقاتی […]

بهمن شیرازی حمایت از دادگاه ایران تریبونالبهمن شیرازی

حمایت از دادگاه ایران تریبونال تشکیل وهدف دادگاه ایران تریبونال لندن – لاهه و در پایان محکوم کردن رژیم جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ مبارزات خستگی ناپذیر سی و چهار ساله مردم ایران می باشد. من به سهم خودم به مردم مبارز و آزادی خواه ایران و به تمام فعالانی که در این […]

بهمن شیرازی ضرورت تشکیل یک جبهه کمونیستی قوی عملگرا در ایران

ضرورت تشکیل یک جبهه کمونیستی قوی عملگرا در ایران بطور اجتناب ناپذیر در یک مقطع خاصی از تاریخ سیاسی – اجتماعی واقتصادی جهان به سر می بریم. از لحاظ اقتصادی کمر جهان سرمایه داری شکسته است واز جنبه سیاسی هم خود را به هر در و پیکری می زند تا راه گریز از مرگ خودش […]HOME