بهزاد سهرابی-گردان شوان

گردان شوان

بهزاد سهرابی-پیشروی گرایش راست جنبش کارگری* – فقرواستثمار بیشتر کارگران !

پیشروی گرایش راست جنبش کارگری* – فقرواستثمار بیشتر کارگران !

سمینار کارگری در پاریس- بهزاد سهرابی: “پیشروی جنبش کارگری ایران در یک دهه”

سمینار کارگری در پاریس- بهزاد سهرابی: “پیشروی جنبش کارگری ایران در یک دهه”

بهزاد سهرابی-سندیکای واحد ، تبصره ۲ و مزد “پایه “

سندیکای واحد ،  تبصره  ۲  و مزد “پایه “

بهزاد سهرابی- به راست راست ، عقب گرد اتحادیه آزاد کارگران ایران

  به راست راست ، عقب گرد اتحادیه آزاد کارگران ایران

بهزاد سهرابی- ” گور خواب ها ” ” سکانس هنرمندان ” و یک پاسخ

. ” گور خواب ها ”  ” سکانس هنرمندان ” و یک پاسخ

بهزاد سهرابی -سناریوی جدید! لازم است اسماعیل عبدی و بهشتی لنگرودی ازهمکاران خود وجنبش کارگری ایران پوزش بخواهند !

سناریوی جدید! لازم است اسماعیل عبدی و بهشتی لنگرودی ازهمکاران خود وجنبش کارگری ایران   پوزش بخواهند !

خبر -گزارش رسیده

فوری

بهزاد سهرابی -در حمایت از کارگران شرکت واحد تهران و حومه

در حمایت از کارگران شرکت واحد تهران و حومه

بهزاد سهرابی – سخنرانی در اکسیون اعتراضی به حضور جاسوسان و شکنجه گران شاغل در سفارت جمهوری درسوئد

بخشی از گفته های بهزاد سهرابی  در آکسیون اعتراضی به حضور جاسوسان و شکنجه گران  شاغل در سفارت جمهوری سرمایه داری ایران در سوئد که تحت پوشش  خدمات کنسولی  در شهر گوتنبرگ  در روز های ۲۱ و ۲۲ ماه مه ۲۰۱۶  حضور داشتند.HOME