بهروز ناصری-در دفاع از اقدام کومه له برای بایکوت انتخابات نقدی به منزه طلبی، در خود بودن، متد و سکتاریسم چپ در ایران ۱و ۲

در دفاع از اقدام کومه له برای بایکوت انتخابات نقدی به منزه طلبی، در خود بودن، متد و سکتاریسم چپ در ایران بهروز ناصری ۲۵ مه ۲۰۱۷

بهروز ناصری-در دفاع از اقدام کومه له برای بایکوت انتخابات

در دفاع از اقدام کومه له برای بایکوت انتخابات نقدی به منزه طلبی، در خود بودن، متد و سکتاریسم چپ در ایران بهروز ناصریHOME