بهروز مهر آبادی – راه حل مبارزه علیه بیکاری مصاحبه کارگر کمونیست با بهروز مهرآبادی

بهروز مهر آبادی راه حل مبارزه علیه بیکاری مصاحبه کارگر کمونیست با بهروز مهرآبادی

بهروز مهرآبادی – شغل کثیف سید حسن خمینی

شغل کثیف سید حسن خمینی شغل سید حسن خمینی “یادگار امام راحل” است و باد دادن عبای کهنه پدربزرگ و پاشیدن کثافات آن به سر و صورت مردم مهمترین وظیفه او است. سید حسن در مراسم

بهروز مهرآبادی – با آرزوی سلامت برای ایرج فرزاد

  با آرزوی سلامت برای ایرج فرزاد بهروز مهرآبادی برای سالخوردگانی که در خاطرات چند دهه قبل خود منجمد شده، از دنیای بیرون بریده و در خلوت خود حسرت روزهای گذشته را می خورند، هر گونه تغییری هراس انگیز است. عجز آنها در تاثیرگذاری در تحولات سیاسی و اجتماعی و در محیط پیرامونشان به شکل […]HOME