بهروز فرهیخته-گزیده هایی برای درک دیالکتیکِ ماتریالیستی

گزیده هایی برای درک دیالکتیکِ ماتریالیستی لنین: «پیش از هر چیز باید دیالکتیک ماتریالیستی را از آن [منطق هگل] بیرون کشید»  HOME