بنفشه کمالی – بهارتان خجسته باد

بهارتان خجسته باد همراه بهار زورقی بساز ازنیلو فر های های آبی از جنس بهار همراه بهار شو با ما صمیمانه

بنفشه کمالی – شعر به پیشوازت

به پیشوازت خورشید خورشید را در چین های

بنفشه کمالی -شعر تیرباران تو

تیرباران تو، تیر باران قلبم وقتی که، قلبت را، قلبتان را

شعر – روزی می دانم بنفشه کمالی

روزی می دانم روزی بی شک روزی

بنفشه کمالی – کوبانی قلب تپنده ی انسان رهایی خواه وباورمند به توانِ خویش

کوبانی قلب تپنده ی انسان رهایی خواه وباورمند به توانِ خویش شگفتا که این کوبانیان، ازچه ابتکار، شجاعت و قابلیت و جانبازی درراه خود رهایی برخوردارند! آنان که زیر آتش و کاردهای سلاخی خونریزان وخونخوارانی همانند ارتش

بنفشه کمالی – شاملو بود دیگر…محمد قراگوزلو

 به یاد احمد شاملوی عزیز بنفشه کمالی درچهاردهمین سال غروب مادی و نه معنوی احمد شاملو، شاعر انسانیت و آزاد ه گی و با یاد و قدردانی و ارزش گذاری از شعر او و حضور بلا منازع ادبی و صلابت و لطافت کلامی و آزاد ه گی وانسانیت رفیع او ونقش و تاثیر گذاری ادبی، […]

بنفشه کمالی – از خیابان به بیابان! در حا شیه ی آزادی یواشکی!

از خیابان به بیابان! در حا شیه ی آزادی یواشکی! لیبرالها، و متحدان  ملی – مذهبی شان به همراه بخشی از بوروازی بیرون ازحکومت، شریک و رقیب وپیرامون حاکمیت در یک امر با هم همزبانند:

بنفشه کمالی -زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران در آستانه برگزاری اول ماه می روز جهانی کارگر هستیم. روزی با شکوه که سمبل همبستگی اتحاد و پیوند جهانی کارگران به مثابه یک طبقه در سراسر جهان می باشد. در این روز

بنفشه کمالی -رزا لوکزامبورگ، زنی از تبار کمونیست های انقلابی و سازش ناپذیر

رزا لوکزامبورگ، زنی از تبار کمونیست های انقلابی و سازش ناپذیر قلم رزا آکنده از خشم و روشن بینی بر روی کاغذ نوشت ” جنگ کنونی نه تنها یک کشتار عظیم جمعی برای طبقه کارگر اروپایی به نظر می آید ، بلکه یک دیوانگی، یک دوزخ خونین… سهام بالا می روند و پرولتر ها فرو […]HOME