برهان عظیمی-سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است.

سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است. کندوکاوی درباره انتخابات ریاست جمهوری نظام ضد بشری جمهوری اسلامی

برهان عظیمی-سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است.

سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است. کندوکاوی درباره انتخابات ریاست جمهوری نظام ضد بشری جمهوری اسلامی

برهان عظیمی-دو رویکرد، دو استراتژی و جهت‌گیری متضاد! رفرم یا انقلاب!

رویکرد کمونیستها و طبقه متوسط خرده بورژوازی مرفه به انتخابات دوازدهمین دور ریاست جمهوری و پنجمین دور شوراهای اسلامی شهر و روستا: دو رویکرد، دو استراتژی و جهت‌گیری متضاد! رفرم یا انقلاب!

برهان عظیمی- ستم بر زنان “عادی” یا “طبیعی” نیست

ستم بر زنان “عادی” یا “طبیعی” نیست: جزلایتجزیی و لاینفک از تقسیم جامعه به استثمار کننده و استثمارشونده است، در نظام سرمایه داری-امپریالیسم کنونی تنیده، دائمی و “جاودانه” شده و ادامه پیداکرده است.

برهان عظیمی- سخنی با رفقای کمونیست انقلابی:به فاشیسم به قدرت رسیده در آمریکا کم بهایی ندهیم!

سخنی با رفقای کمونیست انقلابی: به فاشیسم به قدرت رسیده در آمریکا کم بهایی ندهیم!  

ترجمه – بررسی واقعیت:شکاف‌ها و ترک در ساختار قدرت و نیاز به طغیان در خیابان‌های واشنگتن دی سی.

بررسی واقعیت: شکاف‌ها و ترک در ساختار قدرت و نیاز به طغیان در خیابان‌های واشنگتن دی سی. ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷| روزنامه انقلاب | revcom.us

برهان عظیمی-پرولتاریا: دلشاد از مرگ رفسن‌جانی همچنان برای کمونیسم می جنگد

پرولتاریا: دلشاد از مرگ رفسن‌جانی همچنان برای کمونیسم می جنگد

برهان عظیمی- نقدی بر بیاینه ۱۶ آذر “جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران”!

نقدی بر بیاینه ۱۶ آذر “جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران”!

مطلب – اسلاوی ژیژک و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا

اسلاوی ژیژک و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا

برهان عظیمی -علیرضا محجوب چیست؟‎

خبرگزاری ایلنا: علیرضا محجوب نایب رئیس WFTU شد! روزی بس ننگین برای طبقه ی کارگر ایران و جهان!HOME