ترجمه – بررسی واقعیت:شکاف‌ها و ترک در ساختار قدرت و نیاز به طغیان در خیابان‌های واشنگتن دی سی.

بررسی واقعیت: شکاف‌ها و ترک در ساختار قدرت و نیاز به طغیان در خیابان‌های واشنگتن دی سی. ۱۱ ژانویه ۲۰۱۷| روزنامه انقلاب | revcom.us

برهان عظیمی-پرولتاریا: دلشاد از مرگ رفسن‌جانی همچنان برای کمونیسم می جنگد

پرولتاریا: دلشاد از مرگ رفسن‌جانی همچنان برای کمونیسم می جنگد

برهان عظیمی- نقدی بر بیاینه ۱۶ آذر “جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران”!

نقدی بر بیاینه ۱۶ آذر “جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های ایران”!

مطلب – اسلاوی ژیژک و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا

اسلاوی ژیژک و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا

برهان عظیمی -علیرضا محجوب چیست؟‎

خبرگزاری ایلنا: علیرضا محجوب نایب رئیس WFTU شد! روزی بس ننگین برای طبقه ی کارگر ایران و جهان!

برهان عظیمی- ترجمه علم و انقلاب… مصاحبه ای با آردی اسکای بریک‎

علم و انقلاب  

برهان عظیمی – توضیح ضروری

توضیح ضروری:

برهان عظیمی -اختلاف ما : پیرامون مشى اپورتونیستى اتحادیه کمونیستهاى ایران(جزوه)

اختلاف ما : پیرامون مشى اپورتونیستى اتحادیه کمونیستهاى ایران(جزوه) برهان عظیمی

برهان عظیمی – محمد علی قهرمان سنگین وزن بوکس جهان در سن ۷۴ سالگی درگذشت

محمد علی قهرمان سنگین وزن بوکس جهان در سن ۷۴ سالگی درگذشت

برهان عظیمی – سخنی با رفقای فعال کمونیست جنبش کارگری ایران ارتباط دیکتاتوری پرولتاریا با محو ۴ کلیت!

سخنی با رفقای فعال کمونیست جنبش کارگری ایران ارتباط دیکتاتوری پرولتاریا با محو ۴ کلیت!  HOME