برهان عظیمی-فیلم معدن زغال سنگ یورت در آزادشهر در مقابل رئیس جمهور حسن کلید به کشته شدن۴۰ نفراز رفقای همزنجیر خود در یوتیوب

لینک فیلم معدن زغال سنگ یورت در آزادشهر در مقابل رئیس جمهور حسن کلید به کشته شدن۴۰ نفراز رفقای همزنجیر خود در یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=iDiXI0WzCxQ کارگران معدن زغال سنگ یورت در آزادشهر در مقابل رئیس جمهور حسن کلید به کشته شدن ۴۰ نفر از رفقای همزنجیر خود و باقی مانده و بو گرفتن اجسادشان در معدن و شرایط […]

برهان عظیمی-سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است.

سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است. کندوکاوی درباره انتخابات ریاست جمهوری نظام ضد بشری جمهوری اسلامی

برهان عظیمی-سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است.

سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است. کندوکاوی درباره انتخابات ریاست جمهوری نظام ضد بشری جمهوری اسلامیHOME