الهام صالح نیا، بابک سراج-اخبار کارگری

اخبار کارگری تنظیم: الهام صالح نیا، بابک سراج

الهام صالح نیا، بابک سراج-اخبار کارگری

اخبار کارگری، تنظیم: الهام صالح نیا، بابک سراج

بابک سراج -اخبار کارگری

اخبار کارگری، تهیه و تنظیم: بابک سراج

بابک سراج- اخبار کارگری

اخبار کارگری تنظیم، بابک سراج

بابک سراج-زینت کریمی -اخبار کارگری

اخبار کارگری تنظیم: بابک سراج-زینت کریمی

بابک سراج – زینت کریمی -اخبار کارگری

اخبار کارگری تنظیم: بابک سراج – زینت کریمی

بابک سراج – زینت کریمی -اخبار کارگری

اخبار کارگری تنظیم از: بابک سراج – زینت کریمی

بابک سراج- سرمایه داری و ارتجاع

بابک سراج- سرمایه داری و ارتجاع در طول تاریخ حکومت های دیکتاتوری و مذاهب برای حفظ منافع خود وخنثی نمودن جنبش های ازادی خواهانه ارتباط متقابلی داشته وبه نوعی مکمل یکدیگر بوده و هستند.این ارتباط همچنان میان حکومت های سرمایه داری به اصطلاح مدرن که دم از دموکراسی میزنند وجود دارد این ارتباط گاهی پای […]HOME