بابک یزدی – فیلم دیدار با جابر کلیبی در تورنتو

فیلم دیدار با جابر کلیبی در تورنتو بابک یزدی دیدار با جابر کلیبی در تورنتو از طرف فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در اعتراض به حکم اخراج جابر کلیبی

بابک یزدی -گزارش آکسیون اعتراضی برای لغو حکم اعدام ریحانه در تورنتو کانادا

گزارش آکسیون اعتراضی برای لغو حکم اعدام ریحانه در تورنتو کانادا بابک یزدی تجمع اعتراضی برای لغو حکم اعدام ریحانه در تورنتو کاناداHOME