منتشر شد-ایسکرا ٨٧٢

ایسکرا ٨٧٢  مطالب این شماره: ١ـ روند عروج و افول جنبش اسلام سیاسی… محمد آسنگران ٢ـ سال ٩۵ پُر تحرکترین سال بمیدان آمدن طبقات اجتماعی در شهرها بود. مروری بر خصلت و تجارب اعتراضات در مریوان، اهواز، اراک و زنجان نسان نودینیان ٣ـ آزادی زن معیار آزادی جامعه…. عزیزه لطف الهی ۴ـ فتواهای ضد زن […]HOME