ایرج فرزاد-با بُغض بسوی افول

با بُغض بسوی افول

ایرج فرزاد-یکی بود، یکی نبود…:

یکی بود، یکی نبود…   “کارگر تُرک:

ایرج فرزاد -“وگت”ها و مارکس ها در پیوستگی تاریخی

“وگت“ها و مارکس ها در پیوستگی تاریخی

ایرج فرزاد – در آنسوی دیوار انتقال طبقاتی

در آنسوی دیوار انتقال طبقاتی

ایرج فرزاد- جنگ ” نیابتی” با مبانی و تاریخ کمونیسم کارگری

جنگ ” نیابتی” با مبانی و تاریخ کمونیسم کارگری

ایرج فرزاد- سقوط آزاد از “چپ” به محافظه کاری

سقوط آزاد از “چپ” به محافظه کاری

ایرج فرزاد-مختصری در باره پایه های شکل گیری جهان دوقطبی

مختصری در باره پایه های شکل گیری جهان دوقطبی

ترجمه-فردریک انگلس به کونراد شمیت

  فردریک انگلس به کونراد شمیت ( conrad schmidt ) در برلین لندن، ۲۷ اکتبر ۱۸۹۰

ایرج فرزاد-مبارزه طبقاتی “آگاهانه”

مبارزه طبقاتی “آگاهانه”

ایرج فرزاد-معضل حاکمیت اسلام سیاسی، از منظر “انتخابات”*

معضل حاکمیت اسلام سیاسی، از منظر “انتخابات”*HOME