ایرج فرزاد-   باره محتوای علمی مبانی کمونیسم کارگری

  باره محتوای علمی مبانی کمونیسم کارگری

ایرج فرزاد-به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر

به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر

ایرج فرزاد – حقیقت های تاریخی ضربدر ناسیونالیسم کرد،چند کلمه در باره نوشته آقای کامران امین آوه

حقیقت های تاریخی ضربدر ناسیونالیسم کرد چند کلمه در باره نوشته آقای کامران امین آوه

ایرج فرزاد – دو یادداشت

دو یادداشت ۱- “بالا” و “پائین”

ایرج فرزاد-چند نکته در باره “رفراندوم” در کُردستان عراق

چند نکته در باره “رفراندوم” در کُردستان عراق

ایرج فرزاد-در ستایش انگلس

در ستایش انگلس

ایرج فرزاد-با بُغض بسوی افول

با بُغض بسوی افول

ایرج فرزاد-یکی بود، یکی نبود…:

یکی بود، یکی نبود…   “کارگر تُرک:

ایرج فرزاد -“وگت”ها و مارکس ها در پیوستگی تاریخی

“وگت“ها و مارکس ها در پیوستگی تاریخی

ایرج فرزاد – در آنسوی دیوار انتقال طبقاتی

در آنسوی دیوار انتقال طبقاتیHOME