ایرج فرزاد -در مورد از سر گیری انتشار نشریه بستر اصلی

در مورد از سر گیری انتشار نشریه بستر اصلی

ایرج فرزاد-آیا قرار است باز هم دٙر، بر همان پاشنه بچرخد؟

آیا قرار است باز هم دٙر، بر همان پاشنه بچرخد؟

ایرج فرزاد-کاپیتال بدون “درافزوده” را مبنا بگیرید

کاپیتال بدون “درافزوده” را مبنا بگیرید

ایرج فرزاد-و این خط وسط

و این خط وسط

ایرج فرزاد-تناسُخ فُکاهی لوئی بناپارت در ترامپ

تناسُخ فُکاهی لوئی بناپارت در ترامپ

ایرج فرزاد- آشیانه آخرت

آشیانه آخرت ما از آن سال بسی یافته‌ایم            کز بلندی رخ بر تافته‌ایم از شعر عقاب، پرویز ناتل خانلری

ایرج فرزاد-گز را با گز میشکنند در باره علل “ستایش از دیکتاتور”

گز را با گز میشکنند در باره علل “ستایش از دیکتاتور”  

ایرج فرزاد – لبریز از توهم و خرافات انگیز واقعی نامه سرگشاده محسن حکیمی به اصغر فرهادی

لبریز از توهم و خرافات  انگیز واقعی نامه سرگشاده محسن حکیمی به اصغر فرهادی

ایرج فرزاد- در باره “پیروزی” ترامپ

در باره “پیروزی” ترامپ

ایرج فرزاد -حرفه ای و نه آماتور

حرفه ای و نه آماتورHOME