ایرج فرزاد- سقوط آزاد از “چپ” به محافظه کاری

سقوط آزاد از “چپ” به محافظه کاری

ایرج فرزاد-مختصری در باره پایه های شکل گیری جهان دوقطبی

مختصری در باره پایه های شکل گیری جهان دوقطبی

ترجمه-فردریک انگلس به کونراد شمیت

  فردریک انگلس به کونراد شمیت ( conrad schmidt ) در برلین لندن، ۲۷ اکتبر ۱۸۹۰

ایرج فرزاد-مبارزه طبقاتی “آگاهانه”

مبارزه طبقاتی “آگاهانه”

ایرج فرزاد-معضل حاکمیت اسلام سیاسی، از منظر “انتخابات”*

معضل حاکمیت اسلام سیاسی، از منظر “انتخابات”*

ایرج فرزاد-باز خوانی طرح استقلال کردستان عراق

باز خوانی طرح استقلال کردستان عراق

ایرج فرزاد-کاپیتال مارکس زیر هجوم نقد مدافعان سرمایه داری “دمکراتیک”

کاپیتال مارکس زیر هجوم نقد مدافعان سرمایه داری “دمکراتیک”  

ترجمه – آنگاه که قامت بشریت به اندازه مغز وسٙرِ بزرگ یک نابغه انقلابی کوتاه میشوددر مورد مرگ مارکس نامه انگلس به: در هوبوکن ترجمه: ایرج فرزاد

آنگاه که قامت بشریت به اندازه مغز وسٙرِ بزرگ یک نابغه انقلابی کوتاه میشود

ایرج فرزاد -در مورد از سر گیری انتشار نشریه بستر اصلی

در مورد از سر گیری انتشار نشریه بستر اصلی

ایرج فرزاد-آیا قرار است باز هم دٙر، بر همان پاشنه بچرخد؟

آیا قرار است باز هم دٙر، بر همان پاشنه بچرخد؟HOME