ایرج فرزاد -با احترام به دوران ۱۳۵۷

با احترام به دوران ۱۳۵۷

ایرج فرزاد-سفسطه کارشناسانه

سفسطه کارشناسانه یک نوشته و یک ترجمه را خواندم. متن ترجمه این عنوان را دارد:

ایرج فرزاد-یوم الله

یوم الله

گزارشگران-گفتگو با گزارشگران بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر

گفتگو با گزارشگران بمناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر گزارشگران:

ایرج فرزاد-   باره محتوای علمی مبانی کمونیسم کارگری

  باره محتوای علمی مبانی کمونیسم کارگری

ایرج فرزاد-به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر

به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر

ایرج فرزاد – حقیقت های تاریخی ضربدر ناسیونالیسم کرد،چند کلمه در باره نوشته آقای کامران امین آوه

حقیقت های تاریخی ضربدر ناسیونالیسم کرد چند کلمه در باره نوشته آقای کامران امین آوه

ایرج فرزاد – دو یادداشت

دو یادداشت ۱- “بالا” و “پائین”

ایرج فرزاد-چند نکته در باره “رفراندوم” در کُردستان عراق

چند نکته در باره “رفراندوم” در کُردستان عراق

ایرج فرزاد-در ستایش انگلس

در ستایش انگلسHOME