اژدر  امیری -جنگ اردوغان با تئوری تکامل انواع  !

جنگ اردوغان با تئوری تکامل انواع  !

اژدر امیری-ماتریالیسم دیالکتیک انتخابات یا دیالکتیک ماتریالیسم تاریخی برگه رای !

ماتریالیسم دیالکتیک انتخابات یا دیالکتیک ماتریالیسم تاریخی برگه رای !

اژدر امیری-بیانیه بازندگان !

بیانیه  بازندگان  ! باز هم اول ماه مه شد  ، و باز هم  بازندگان  یا همان از دست رفتگان  از آنسو  از بیانیه  دون شان  ، دون بیانیه ای بر علیه چپ و چپ های ضد رژیمی به مناسبت اول ماه مه صادر کرده اند . و طبق معمول و مطابق مد روز با شعار […]

اژدر امیری -” تزهای ” از سر بیکاری و بر علیه بیکاری

” تزهای ” از سر بیکاری و بر علیه بیکاری

اژدر امیری-گرد و خاک احمدی نژاد در اهواز

گرد و خاک احمدی نژاد در اهواز

اژدر امیری -مشت باز ، مشت بسته !

مشت باز ، مشت بسته !

اژدر امیری-کارگردان گاو !

کارگردان گاو !

اژدر امیری-سیب ترش فریدونی !

سیب ترش فریدونی !  

اژدر امیری-” آقا خودمون داریم ، خوبش هم داریم ! “

” آقا خودمون داریم ، خوبش هم داریم ! “

اژدر امیری -کشتار دهه شصت و آنتی امپریالیست ها

کشتار دهه شصت و آنتی امپریالیست هاHOME