اژدر امیری -مشت باز ، مشت بسته !

مشت باز ، مشت بسته !

اژدر امیری-کارگردان گاو !

کارگردان گاو !

اژدر امیری-سیب ترش فریدونی !

سیب ترش فریدونی !  

اژدر امیری-” آقا خودمون داریم ، خوبش هم داریم ! “

” آقا خودمون داریم ، خوبش هم داریم ! “

اژدر امیری -کشتار دهه شصت و آنتی امپریالیست ها

کشتار دهه شصت و آنتی امپریالیست ها

اژدر امیری -سازمان خدا ، شاه ، میهن سازمان خامنه ای ، اسد ، پوتین

سازمان خدا ، شاه ، میهن سازمان خامنه ای ، اسد ، پوتین

اژدر امیری -سئوالی آشنا ، جوابی غریب !

سئوالی آشنا ، جوابی غریب !

اژدر امیری -برخورد کشتی به صخره و کاپیتن اش !

برخورد کشتی به صخره و کاپیتن اش !

اژدر امیری -معجزه فرزند زمانه !

معجزه فرزند زمانه ! ” ترسیتس : یه معجزه ! “ آشیل  : چه معجزه ای ؟ ” *

اژدر امیری -از دست رفته

از دست رفته ” بنظر میرسد همه چیز برای از دست رفتن است ، نه برای ماندن ” (هگل : عقلانیت در تاریخ) Alles scheint zu vergehen , nichts zu bleiben . “لطفآ” آرامش جنگل های بکر و وحوش درنده اسلامی درون خاورمیانه را بر هم نزنید ، بهمن شفیق و شرکاء ناراحت میشوند ! […]HOME