اژدر امیری -آیا یک کمونیست میتواند در مرگ احمدی نژاد عزاداری کند ؟

آیا یک کمونیست میتواند در مرگ احمدی نژاد عزاداری کند ؟

اژدر امیری -ابتذال و انحطاط  فلسفی – سیاسی انتقادی  !

ابتذال و انحطاط  فلسفی – سیاسی انتقادی  !

اژدر امیری -کُرد  مُرد  مالیده ! آقا شیمیایی شان کنید بره !

کُرد  مُرد  مالیده ! آقا شیمیایی شان کنید بره !

اژدر  امیری -جنگ اردوغان با تئوری تکامل انواع  !

جنگ اردوغان با تئوری تکامل انواع  !

اژدر امیری-ماتریالیسم دیالکتیک انتخابات یا دیالکتیک ماتریالیسم تاریخی برگه رای !

ماتریالیسم دیالکتیک انتخابات یا دیالکتیک ماتریالیسم تاریخی برگه رای !

اژدر امیری-بیانیه بازندگان !

بیانیه  بازندگان  ! باز هم اول ماه مه شد  ، و باز هم  بازندگان  یا همان از دست رفتگان  از آنسو  از بیانیه  دون شان  ، دون بیانیه ای بر علیه چپ و چپ های ضد رژیمی به مناسبت اول ماه مه صادر کرده اند . و طبق معمول و مطابق مد روز با شعار […]

اژدر امیری -” تزهای ” از سر بیکاری و بر علیه بیکاری

” تزهای ” از سر بیکاری و بر علیه بیکاری

اژدر امیری-گرد و خاک احمدی نژاد در اهواز

گرد و خاک احمدی نژاد در اهواز

اژدر امیری -مشت باز ، مشت بسته !

مشت باز ، مشت بسته !

اژدر امیری-کارگردان گاو !

کارگردان گاو !HOME