اژدر امیری -” تزهای ” از سر بیکاری و بر علیه بیکاری

” تزهای ” از سر بیکاری و بر علیه بیکاری

اژدر امیری-گرد و خاک احمدی نژاد در اهواز

گرد و خاک احمدی نژاد در اهواز

اژدر امیری -مشت باز ، مشت بسته !

مشت باز ، مشت بسته !

اژدر امیری-کارگردان گاو !

کارگردان گاو !

اژدر امیری-سیب ترش فریدونی !

سیب ترش فریدونی !  

اژدر امیری-” آقا خودمون داریم ، خوبش هم داریم ! “

” آقا خودمون داریم ، خوبش هم داریم ! “

اژدر امیری -کشتار دهه شصت و آنتی امپریالیست ها

کشتار دهه شصت و آنتی امپریالیست ها

اژدر امیری -سازمان خدا ، شاه ، میهن سازمان خامنه ای ، اسد ، پوتین

سازمان خدا ، شاه ، میهن سازمان خامنه ای ، اسد ، پوتین

اژدر امیری -سئوالی آشنا ، جوابی غریب !

سئوالی آشنا ، جوابی غریب !

اژدر امیری -برخورد کشتی به صخره و کاپیتن اش !

برخورد کشتی به صخره و کاپیتن اش !HOME