انجمن کارگری جمال چراغ ویسی – در دفاع از افزایش دستمزد کارگران (٢ میلیون تومان)

در دفاع از افزایش دستمزد کارگران (٢ میلیون تومان) انجمن کارگری جمال چراغ ویسی نظام سرمایه داری ایران و خادمان و حامیان این نظام در نهاد های ضد کارگری خود هر ساله برای میلیون ها کارگر و زحمتکش در ایران تعیین دستمزد می کنند و حقیرانه ترین دستمزد ها را برای میلیون های انسان طبق […]

اطلاعیه انجمن کارگری چراغ ویسی بمناسبت اول ماه می، روز همبستگی جهانی کارگران

اطلاعیه انجمن کارگری چراغ ویسی بمناسبت اول ماه می، روز همبستگی جهانی کارگران هراس رژیم جمهوری اسلامی از روز کارگر رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی که برای حفظ خود تنها به نیروی سرکوب متکی است ، در یک سال گذشته برای مرعوب کردن کارگران و مردم فرودست و زحمتکش از هیچ تلاشی فرو گذار نبوده است […]HOME