انجمن قلم ایران در تبعید-در آستانه سال ۲٠۱۴ میلادی جهان سالی دیگر را پشت سر گذاشت و اینک در آستانۀ سال نو قرار داریم.

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE) www.iranianpen.com اطلاعیه انجمن قلم ایران (در تبعید) در آستانه سال ۲٠۱۴ میلادی جهان سالی دیگر را پشت سر گذاشت و اینک در آستانۀ سال نو قرار داریم.

انجمن قلم ایران در تبعید – در آستانه سال ۲٠۱۴ میلادی جهان سالی دیگر را پشت سر گذاشت و اینک در آستانۀ سال نو قرار داریم.

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE) www.iranianpen.com اطلاعیه انجمن قلم ایران (در تبعید) در آستانه سال ۲٠۱۴ میلادی جهان سالی دیگر را پشت سر گذاشت و اینک در آستانۀ سال نو قرار داریم. امیدها، همه بر این مدار بود که انبوه ناکامی ها و شوربختی های بشری کاهش یابد و سالی که رو به پایان است، پیام […]

انجمن قلم ایران در تبعید- درگذشت رضا مرزبان

  ww.iranianpen.com درگذشت رضا مرزبان رضا مرزبان نویسنده توانا و یار مهربان مردم ایران درگذشت.

انجمن قلم ایران در تبعید – درباره دو شاعر ایرانی که از سوی اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ربوده شده اند!

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE) www.iranianpen.com اطلاعیه انجمن قلم ایران (در تبعید) درباره دو شاعر ایرانی که از سوی اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ربوده شده اند! نزدیک به سه هفته پیش، سید مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر ایرانی، ناگهان ناپدید شدند و از آن تاریخ تاکنون خبری از این دو شاعر نیست. فاطمه، […]HOME