اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری وفعالین کارگری سقز – اول ماه مه ۱۳۹۴ بر بستر شرایط جدید!

اول ماه مه ۱۳۹۴ بر بستر شرایط جدید! کارگران! مردم زحمتکش ایران! اول ماه مه ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) در شرایطی فرا رسید که در سطح جهانی دولت های سرمایه داری اصلی و فرعی غرق در یک بحران ساختاری کماکان سیاست های نئولیبرالی و ضد کارگری ریاضت اقتصادی را عملیاتی می کنند. به پشتوانه ی این

اعضای کمیته هماهنگی برای کمک برای ایجاد تشکل های کارگری«سخنی چند درباره مهدی کوهستانی»

«سخنی چند درباره مهدی کوهستانی» “آن کس که حقیقت را نمی داند بی شعور است وآنکس که حقیقت را میداند وآن را دروغ می انگارد تبهکار است” )برتولدبرشت( به حق ،جنبش طبقه کارگر جنبشی است مستقل ، زیرا تنها کارگرانند که مجبورند نیروی کار خویش را به خاطر معاش وزیست به فروش برسانند . آنان […]HOME