کارگران انقلابی متحد ایران-بهره برداری رژیم جمهوری اسلامی از حملات تروریستی در تهران

بهره برداری رژیم جمهوری اسلامی از حملات تروریستی در تهران

عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران-تخریب گور‌های جمعی مربوط به اعدام‌های تابستان ۶۷ موجب نابودی آثار جرم خواهد شد

تخریب گور‌های جمعی مربوط به اعدام‌های تابستان ۶۷ موجب نابودی آثار جرم خواهد شد

فراخوان مشترک-به شرکت درتظاهرات ۱۳ ژوئن در ژنو

فراخوان مشترک به شرکت درتظاهرات  ۱۳ ژوئن در ژنو

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست-در مورد “انتخابات”فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی

  اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد “انتخابات”فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی

پوستر مراسم مشترک روز جهانی کارگر در تورنتو، شنبه ۶ مه ۲۰۱۷‎

پوستر مراسم مشترک روز جهانی کارگر در تورنتو، شنبه ۶ مه ۲۰۱۷‎

اطلاعیه جمعی – تکرار فجایع مرگبار مراکز کارگری: این بار معدن زغال سنگ آزادشهر!

  تکرار فجایع مرگبار مراکز کارگری: این بار معدن زغال سنگ آزادشهر!

پیام استفانی اسمیت رئیس اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا خطاب به کارگران ایران

به مناسبت اول مه ، روز جهانی کارگر پیام استفانی  اسمیت رئیس اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا خطاب به کارگران ایران

سمینار به مناسبت اول مه – جنبش کارگری ایران و مصاف های پیش رو در کلن

سمینار به مناسبت اول مه – جنبش کارگری ایران و مصاف های پیش رو در کلن

سمینار وشب همبستگی با کارگران ایران – به مناسبت اول مه در استهکلم

سمینار وشب همبستگی با کارگران ایران – به مناسبت اول مه در استهکلم

قطعنامه مشترک – «قطعنامه به مناسبت اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر»

«قطعنامه به مناسبت اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر»HOME