سمینار به مناسبت اول مه – جنبش کارگری ایران و مصاف های پیش رو در کلن

سمینار به مناسبت اول مه – جنبش کارگری ایران و مصاف های پیش رو در کلن

سمینار وشب همبستگی با کارگران ایران – به مناسبت اول مه در استهکلم

سمینار وشب همبستگی با کارگران ایران – به مناسبت اول مه در استهکلم

قطعنامه مشترک – «قطعنامه به مناسبت اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر»

«قطعنامه به مناسبت اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر»

اطلاعیه- اطلاعیه در باره نشست تدارک حزب جدید کمونیستی در ایران

اطلاعیه در باره نشست تدارک حزب جدید کمونیستی در ایران

اطلاعیه با امضا جمعی – آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ ۴۱ قانون کار به چاه رفت؟

آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ ۴۱ قانون کار به چاه رفت؟

چریکهای فدایی خلق ایران برگزار می کنند-سخنرانی در پلتاک در گرامیداشت روز جهانی زن

در گرامیداشت روز جهانی زن، چریکهای فدایی خلق ایران برگزار می کنند:

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس -اطلاعیه: برگزاری سمینار کارگری در پاریس

اطلاعیه:  برگزاری سمینار کارگری در پاریس

اعدام بس است (برنامه ۵۵)

اعدام بس است (برنامه ۵۵)

منتشر شد-در دفاع از مارکسیزم، نشریه بررسی مارکسیستی، شماره سوم “

منتشر شد-در دفاع از مارکسیزم، نشریه بررسی مارکسیستی، شماره سوم ” اینجا کلیک کنید 

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندان

هفته نامه بلوگ گفتگوهای زندانHOME