عفو بین الملل: محکومیت و مجازات رامین حسین پناهی مغایر با قوانین بین المللی است و باید حکم اعدام او لغو شود.

عفو بین الملل: محکومیت و مجازات رامین حسین پناهی مغایر با قوانین بین المللی است و باید حکم اعدام او لغو شود.

بیانیە ۲۴ نهاد حقوق بشری و مدنی در مورد حکم اعدام رامین حسین پناهی‎-اعدام رامین حسین پناهی، اعدام آزادی و انسانیت است!

بیانیە ۲۴ نهاد حقوق بشری و مدنی در مورد حکم اعدام رامین حسین پناهی‎ اعدام رامین حسین پناهی، اعدام آزادی و انسانیت است!

اطلاعیه -رامین و افشین حسین پناهی دست به اعتصاب غذا زدند

رامین و افشین حسین پناهی دست به اعتصاب غذا زدند

بیانیه – بیانیە مشترک پنج حزب سیاسی کوردستانی در مورد صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی

بیانیە مشترک پنج حزب سیاسی کوردستانی در مورد صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور-به یاد، کارگران جانباخته خاتون آباد

به یاد، کارگران جانباخته خاتون آباد

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور-ضرب و شتم وحشیانه نماینده کارگران شرکت سندیکای نیشکر هفت تپه شدیداٌ محکوم است!

ضرب و شتم وحشیانه نماینده کارگران شرکت سندیکای نیشکر هفت تپه شدیداٌ محکوم است!

اطلاعیه گروه انقلابی و کمونیستی “خوشه های خشم “- در همبستگی با قیام کارگران و زحمتکشان و توده های تحت ستم ایران

اطلاعیه ی جمعی از کمونیست های ایرانی متشکل در گروه انقلابی و کمونیستی “خوشه های خشم”

کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران – گوتنبرگ (سوئد) -فراخوان به تظاهراتبند های زندان های ایران گسسته باد!   

  فراخوان به تظاهرات   کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران – گوتنبرگ (سوئد)  بند های زندان های ایران گسسته باد!   

جمعی از فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه-فراخوان به تجمع فریاد بزنیم : نان کار آزادی

فراخوان به تجمع فریاد بزنیم : نان کار آزادی

فراخوان عمومی – درنگ جایز نیست! جان رضا شهابی چهره نام آشنای جنبش کارگری در خطر است!

فراخوان عمومی درنگ جایز نیست! جان رضا شهابی چهره نام آشنای جنبش کارگری در خطر است!HOME