اصغر کریمی -صحبتی با کارگران نیشکر هفته تپه همراهی خانواده های شما کلید موفقیت شما است

صحبتی با کارگران نیشکر هفته تپه همراهی خانواده های شما کلید موفقیت شما است

اصغر کریمی-بعد از “انتخابات”

اصغر کریمی بعد از “انتخابات”

گفتگوی نشریه “کارگر کمونیست” با اصغر کریمی- اعتراض کارگری می تواند تشکل را به جمهوری اسلامی تحمیل کند

اعتراض کارگری می تواند تشکل را به جمهوری اسلامی تحمیل کند گفتگوی نشریه “کارگر کمونیست” با اصغر کریمی

اصغر کریمی- فاجعه یورت کیفرخواست کاملی علیه نظام اسلامی

اصغر کریمی  فاجعه یورت کیفرخواست کاملی علیه نظام اسلامی

اصغر کریمی-فاجعه یورت کیفرخواست کاملی علیه نظام اسلامی

اصغر کریمی فاجعه یورت کیفرخواست کاملی علیه نظام اسلامی

اصغر کریمی-جنبش کارگری ایران، مبارزات و چشم اندازها!

اصغر کریمی جنبش کارگری ایران، مبارزات و چشم اندازها! متن سخنرانی در لندن ۲۹ آوریل ۲۰۱۷:

اصغر کریمی- به مناسبت اول مه نامه ای به اتحادیه های کارگری

اصغر کریمی به مناسبت اول مه نامه ای به اتحادیه های کارگری

– اصغر کریمی- صحبتی با کارگران هپکو، الله اکبر گفتن مردم را از شما دور میکند و اتحادتان را به هم میزند

صحبتی با کارگران هپکو، الله اکبر گفتن مردم را از شما دور میکند و اتحادتان را به هم میزند – اصغر کریمی مبارزات قاطع و پیگیر شما تا همینجا توجه زیادی به خود جلب کرده است. سخنرانی همکارتان آقای احمد رضا حمیدی و شعارهای زیر بار ستم نمیکنیم زندگی و راهپیمایی های مکرر شما در […]

صحبتی با کارگران هپکو، الله اکبر گفتن مردم را از شما دور میکند و اتحادتان را به هم میزند – اصغر کریمی

صحبتی با کارگران هپکو، الله اکبر گفتن مردم را از شما دور میکند و اتحادتان را به هم میزند – اصغر کریمی

اصغر کریمی- اعتصاب مدرسه انقلاب است به بهانه یک اعتصاب بخش دوم

اعتصاب مدرسه انقلاب است به بهانه یک اعتصاب بخش دوم تقدیم به کارگران نساجی در سنندج اصغر کریمی دیماه ١٣٨٣HOME