اصغر کریمی از طرف حزب کمونیست کارگری ایران-صحبتی با کارگران فولاد اهواز

صحبتی با کارگران فولاد اهواز

اصغر کریمی- کارنامه مردم، کارنامه حکومت در دو روز گذشته 

کارنامه مردم، کارنامه حکومت در دو روز گذشته

اصغر کریمی-صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه درمورد احضار چهل کارگر دیگر به دادگاه

صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه درمورد احضار چهل کارگر دیگر به دادگاه

اصغر کریمی-اعتراضات سراسری، تشکل های سراسری

  اعتراضات سراسری، تشکل های سراسری اصغر کریمی

اصغر کریمی -۵یادداشت سیاسی روز 

۵یادداشت سیاسی روز  اصغر کریمی 

اصغر کریمی -صحبتی با کارگران نیشکر هفته تپه همراهی خانواده های شما کلید موفقیت شما است

صحبتی با کارگران نیشکر هفته تپه همراهی خانواده های شما کلید موفقیت شما است

اصغر کریمی-بعد از “انتخابات”

اصغر کریمی بعد از “انتخابات”

گفتگوی نشریه “کارگر کمونیست” با اصغر کریمی- اعتراض کارگری می تواند تشکل را به جمهوری اسلامی تحمیل کند

اعتراض کارگری می تواند تشکل را به جمهوری اسلامی تحمیل کند گفتگوی نشریه “کارگر کمونیست” با اصغر کریمی

اصغر کریمی- فاجعه یورت کیفرخواست کاملی علیه نظام اسلامی

اصغر کریمی  فاجعه یورت کیفرخواست کاملی علیه نظام اسلامی

اصغر کریمی-فاجعه یورت کیفرخواست کاملی علیه نظام اسلامی

اصغر کریمی فاجعه یورت کیفرخواست کاملی علیه نظام اسلامیHOME