اصغر کریمی-حزب کمونیست کارگری و فرهنگ سیاسی

اصغر کریمی حزب کمونیست کارگری و فرهنگ سیاسی

اصغر کریمی-پیامدهای سیاسی زلزله

اصغر کریمی پیامدهای سیاسی زلزله

اصغر کریمی-کارگران و تشکلیابی حزبی

اصغر کریمی کارگران و تشکلیابی حزبی

انترناسیونال می پرسد-تشکلیابی سراسری کارگران مصاحبه با اصغر کریمی

انترناسیونال می پرسد: تشکلیابی سراسری کارگران

اصغر کریمی-گزارش جنایتکاران

اصغر کریمی گزارش جنایتکاران

اصغر کریمی-افتضاح تازه بی بی سی در توجیه بخشنامه فاشیستی

افتضاح تازه بی بی سی در توجیه بخشنامه فاشیستی

اصغر کریمی از طرف حزب کمونیست کارگری ایران-صحبتی با کارگران فولاد اهواز

صحبتی با کارگران فولاد اهواز

اصغر کریمی- کارنامه مردم، کارنامه حکومت در دو روز گذشته 

کارنامه مردم، کارنامه حکومت در دو روز گذشته

اصغر کریمی-صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه درمورد احضار چهل کارگر دیگر به دادگاه

صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه درمورد احضار چهل کارگر دیگر به دادگاه

اصغر کریمی-اعتراضات سراسری، تشکل های سراسری

  اعتراضات سراسری، تشکل های سراسری اصغر کریمیHOME