انترناسیونال می پرسد-تشکلیابی سراسری کارگران مصاحبه با اصغر کریمی

انترناسیونال می پرسد: تشکلیابی سراسری کارگران

اصغر کریمی-گزارش جنایتکاران

اصغر کریمی گزارش جنایتکاران

اصغر کریمی-افتضاح تازه بی بی سی در توجیه بخشنامه فاشیستی

افتضاح تازه بی بی سی در توجیه بخشنامه فاشیستی

اصغر کریمی از طرف حزب کمونیست کارگری ایران-صحبتی با کارگران فولاد اهواز

صحبتی با کارگران فولاد اهواز

اصغر کریمی- کارنامه مردم، کارنامه حکومت در دو روز گذشته 

کارنامه مردم، کارنامه حکومت در دو روز گذشته

اصغر کریمی-صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه درمورد احضار چهل کارگر دیگر به دادگاه

صحبتی با کارگران نیشکر هفت تپه درمورد احضار چهل کارگر دیگر به دادگاه

اصغر کریمی-اعتراضات سراسری، تشکل های سراسری

  اعتراضات سراسری، تشکل های سراسری اصغر کریمی

اصغر کریمی -۵یادداشت سیاسی روز 

۵یادداشت سیاسی روز  اصغر کریمی 

اصغر کریمی -صحبتی با کارگران نیشکر هفته تپه همراهی خانواده های شما کلید موفقیت شما است

صحبتی با کارگران نیشکر هفته تپه همراهی خانواده های شما کلید موفقیت شما است

اصغر کریمی-بعد از “انتخابات”

اصغر کریمی بعد از “انتخابات”HOME