اصغر کریمی- به مناسبت اول مه نامه ای به اتحادیه های کارگری

اصغر کریمی به مناسبت اول مه نامه ای به اتحادیه های کارگری

– اصغر کریمی- صحبتی با کارگران هپکو، الله اکبر گفتن مردم را از شما دور میکند و اتحادتان را به هم میزند

صحبتی با کارگران هپکو، الله اکبر گفتن مردم را از شما دور میکند و اتحادتان را به هم میزند – اصغر کریمی مبارزات قاطع و پیگیر شما تا همینجا توجه زیادی به خود جلب کرده است. سخنرانی همکارتان آقای احمد رضا حمیدی و شعارهای زیر بار ستم نمیکنیم زندگی و راهپیمایی های مکرر شما در […]

صحبتی با کارگران هپکو، الله اکبر گفتن مردم را از شما دور میکند و اتحادتان را به هم میزند – اصغر کریمی

صحبتی با کارگران هپکو، الله اکبر گفتن مردم را از شما دور میکند و اتحادتان را به هم میزند – اصغر کریمی

اصغر کریمی- اعتصاب مدرسه انقلاب است به بهانه یک اعتصاب بخش دوم

اعتصاب مدرسه انقلاب است به بهانه یک اعتصاب بخش دوم تقدیم به کارگران نساجی در سنندج اصغر کریمی دیماه ١٣٨٣

اصغر کریمی- زمینه های ایجاد تشکل های توده ای کارگری در ایران

بحث در یک سمینار حزبی   زمینه های ایجاد تشکل های توده ای کارگری در ایران

اصغر کریمی-آیا جنبش کارگری در ایران پراکنده است؟ قسمت اول:

اصغر کریمی آیا جنبش کارگری در ایران پراکنده است؟

تلویزیون کانال جدید -گفتگو با شهلا دانشفر و اصغر کریمیپیشروی جنبش کارگری در سال های اخیر

پیشروی جنبش کارگری در سال های اخیر متن گفتگوی تلویزیون کانال جدید با شهلا دانشفر و اصغر کریمی

اصغر کریمی -سه نمونه از پیشروی جنبش کارگری

سه نمونه از پیشروی جنبش کارگری اصغر کریمی

کارگر کمونیست میپرسد – مصاحبه کارگر کمونیست با اصغر کریمی در رابطه با اعتراضات کارگری

کارگر کمونیست میپرسد:

حزب کمونیست کارگری ایران -به اتحادیه های کارگری و سازمان های مدافع حقوق انسان کارگران و مردم ایران از شما انتظار حمایت دارند

به اتحادیه های کارگری و سازمان های مدافع حقوق انسان کارگران و مردم ایران از شما انتظار حمایت دارندHOME