اسماعیل هوشیار – دشمن را نابود میکند !

دشمن را نابود میکند ! hoshyaresmaeil@live.com

اسماعیل هوشیار- فراخوانهای نوین !

فراخوانهای نوین ! hoshyar.esmaeil00@gmail.com   به دنبال قتل عام زندانیان مجاهدین درزندان اشرف درتاریخ اول سپتامبر ۲۰۱۳ ، رهبری مجاهدین درابتکاری بچگانه اقدام به پخش فراخوان کرد . من هم به نکاتی دررابطه با این فراخوانِ بیانیه نما اشاره میکنم .

اسماعیل هوشیار- نصیحتهای آقا مهدی !

نصیحتهای آقا مهدی ! hoshyar.esmaeil00@gmail.com www.tipf.info نصیحت کردن درکادر جنگ نیست ازقدمهای پیش ازجنگ است . نصیحت ازسراستیصال خیلی مسخره است . رهبری مجاهدین همزمان ۲ کار را پیش میبرد . جنگ و نصیحت……منتها اولویت اصلی برای رهبر در عمل ؛ همیشه با جنگ است ! مهماتش که تمام میشود و یا به دلیل نم […]

اسماعیل هوشیاراصول مخفی کاری !؟

اصول مخفی کاری !؟ hoshyaresmaeil@yahoo.com www.tipf.info اطلاعیه شورای مجاهدین را که دیدم ؛ کلی خندیدم . موضوع مخفی نگاه داشتن اسامی ۱۴ عضو نجات یافته از باتلاق عراق ؛ سمت و سوی تمام تلاشهای سیاسی و نظامی و تشکیلاتی مجاهد خلق را روشن کرد . شورایی با بیش از۳۰ سال سابقه و ادعای تنها آلترناتیو […]

اسماعیل هوشیارطنز روز !

طنز روز ! hoshyaresmaeil@yahoo.com به آگاهی کلیه نیروها و افراد سیاسی ایرانی ؛ غیرایرانی ، زمینی ؛ فرا زمینی ؛ و…..بقیه میرسانیم که : – نظر به اینکه ما مجاهدین و رهبرعقیدتی و شورای عقیدتی و بقیه مان؛خیلی زیاد به آزادی بیان معتقدیم….منتها به روش و سبک خودمان…. و همین آزادی بیان و جامعه بی […]HOME