اسماعیل خودکام-علنی به دبیر اول کومله سازمان حزب کمونیست ایران سید ابراهیم علیزاده

علنی به دبیر اول کومله سازمان حزب کمونیست ایران سید ابراهیم علیزاده با سلامHOME