اسماعیل خودکام-سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر بخش ۶  در رابطه با شغل نانوایی قسمت دوم

  سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر   بخش ۶  در رابطه با شغل نانوایی قسمت دوم

اسماعیل خودکام- ﺳﺎﻟﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ طﺑقه ﮐﺎرﮔر ۶ ﺑﺧش

 ﺳﺎﻟﮭﺎی زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ طﺑقه ﮐﺎرﮔر ۶ ﺑﺧش قسمت اول

اسماعیل خودکام-  مبارزه برای تغییر ﻗﺎﻧون ﮐﺎر یک خواست سیاسی ـ طبقاتی  است

  مبارزه برای تغییر ﻗﺎﻧون ﮐﺎر یک خواست سیاسی ـ طبقاتی  است

اسماعیل خودکام-کارگران، توده های زحمتکش فعالین کارگری احزاب و سازمانهای  چپ و کمونیست

کارگران، توده های زحمتکش فعالین کارگری احزاب و سازمانهای  چپ و کمونیست

اسماعیل خودکام-علنی به دبیر اول کومله سازمان حزب کمونیست ایران سید ابراهیم علیزاده

علنی به دبیر اول کومله سازمان حزب کمونیست ایران سید ابراهیم علیزاده با سلامHOME