اسماعیل خودکام – سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر (بخش ۵)

سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر (بخش ۵) اسماعیل خودکام دستفروشی بخش ۵ در ایران مانند هر کشور سرمایه داری دیگر که نظام اقتصادی آن بر اساس تولید برای سود است و مطلقا همه چیز بر این اساس ارزیابی میشود، بیکاری یک بخش

اسماعیل خودکام-سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر

سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر (۴)   اسماعیل خودکام در بخش های قبل در رابطه با کار کودکیم در کوره پزخانه، کار در مزارع و کار ساختمانی نوشتم. در این بخش به توضیح  شرایط و وضعیت کار در مناطق مرزی و شغل خطرناک کولبری می پردازم.

اسماعیل خودکام – سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر بخش سوم

سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر بخش سوم اسماعیل خودکام ۲۵٫۰۴٫۲۰۱۴ سرمایه داران هر روز بر سرمایه خود می افزایند و برای حفظ و افزایش آن با همدیگر به رقابت می پردازند. کارگران که سازنده و خالق این سرمایه و ثروت سرمایه داران هستند و

اسماعیل خودکام – سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر (۲)

سالهای زندگی یک کارگر و مبارزه برای رهایی طبقه کارگر (۲) اسماعیل خودکام در بخش قبل راجع به کار کودکیم در کوره پزخانه بحث کردم. سرانجام در سن یازده سالگی برای همیشه کوره پزخانه را ترک کردم. سنم بالاتر رفته بود اما هنوز هم کودک بودم و کار

اسماعیل خودکام – یک خبر

اسماعیل خودکام برپایه خبردریافتی اربابهای منطقه خورخوره سقز روستاهای ماهیدرعلیا ومولان آبادودرویان شیخ باحمایت دولت اقدام به طرح شکایت از کشاورزان کرده اند که مجموع هرسه روستا سند مالکیت رابه نام خود انتقال نداده اند وبافرصت طلبی فودالهای هرسه روستاازموقعیتی که نظام سرمایه داری برای انها ایجاد کرده استفاده نموده اند وبرای آنان از طریق […]

اسماعیل خودکام با مبارزه بی امان خود، هر روز را به اول ماه مه تبدیل کنیم!

با مبارزه بی امان خود، هر روز را به اول ماه مه تبدیل کنیم! اسماعیل خودکام اول ماه مه امسال، کارگران در سرتاسر جهان، از یک سو با کسب تجارب سیاسی نوین و با موجی از همبستگی طبقاتی بین المللی و از سوی دیگر، با گسترش اعتراضات عظیم و توده ای به‌ استقبال روز درخشان […]HOME