اسماعیل بخشی – بخشی از سخنان اسماعیل بخشی در تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

٢۵ دی ماه  صحبت های اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران در   تجمع اعتراضی  کارگران نیشکر هفت تپه بخاطر عدم تحقق خواسته هایشانHOME