ارژنگ بامشاد – چهره پناهجو، آئینه ای برای دیدن چهرۀ خود

  چهره پناهجو، آئینه ای برای دیدن چهرۀ  خود   ارژنگ بامشاد   سیاست امپریالیستی آمریکا و متحدانشان برای تجدید سازمان خاورمیانه با “دخالت های بشردوستانه”، عراق، افغانستان، لیبی، یمن و سوریه را به  ویرانه هائی تبدیل کرده است. ویرانه هائی که پیش از آن، خانواده هائی در آن ها می زیستند که تلاش داشتند به زندگی […]HOME