اختر کمانگر – ۸ مارس با پیام‌ها و خواست‌هایش در دستورکار

۸ مارس با پیام‌ها و خواست‌هایش در دستورکار هشتم مارس، روز جهانی زن، تنها یک رویداد تاریخی نیست. این روز، مبارزات،‌ خواست‌ها و حقوق انسانی نیمی از بشریت را همانند رود جاری،‌ در بستر دارد.هشتم

اختر کمانگر – مواد مخدر، سلاح کشتار جمعی بی صدای حکومت اسلامی برای زمینگیرسازی نیروهای اعتراض

مواد مخدر، سلاح کشتار جمعی بی صدای حکومت اسلامی برای زمینگیرسازی نیروهای اعتراض این بررسی، ادامه نوشتاری است که بهفاجعه اعتیاد، دامنه، عمق و اهداف آن به ویژه در میان زنان ایران می پردازد. این نوشتار، در اصل برای گفتگویی تلویزیونی به زبان کردی آماده شده است که به سبب اهمیت آن به صورت نوشتاری […]HOME