اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور برگزار می کند- به یاد جان باختگان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور برگزار می کند:به یاد جان باختگان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت

جمعیت حقوق بشر کوردستان- چند خبر و گزارش

پیام تشکر و سپاسنامه کبودوند

موازین حقوق بشری- الزامات قانونی و حقوق شهروندی بازداشت شدگان رعایت شود

موازین حقوق بشری، الزامات قانونی و حقوق شهروندی بازداشت شدگان رعایت شود

کمیته حمایت از حقوق مدنی، سیاسی و قانونی رامین حسین پناهی=مادر رامین حسین پناهی توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج مورد بی حورمتی و توهین قرار گرفت

مادر رامین حسین پناهی توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج مورد بی حورمتی و توهین قرار گرفت

فراخوان فوری خانواده رامین حسین پناهی- احتمال مرگ رامین زیر شکنجه وجود دارد

فراخوان فوری خانواده رامین حسین پناهی، احتمال مرگ رامین زیر شکنجه وجود دارد

زندانی زخمی رامین حسین پناهی بنا بە درخواست ادارە کل اطلاعات استان کردستان از تهران بە سنندج بازگردانده شده است.‎

زندانی زخمی رامین حسین پناهی بنا بە درخواست ادارە کل اطلاعات استان کردستان از تهران بە سنندج بازگردانده شده است.‎

نامه – نامه خانواده رامین حسین پناهی به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل‎

نامه خانواده رامین حسین پناهی به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل‎

بیانیه نهادهای حقوق بشری کوردستان در حمایت از حقوق مدنی ،سیاسی وقانونی رامین حسین پناهی‎

نهادهای حقوق بشری، مجامع جهانی، نیروهای مترقی و آزادیخواه ، مردم شریف ، مبارز و دموکراسی طلب ایران و خلق کورد.

​بیانیه ی عمومی-سازمان عفو بین الملل بیانیه ی عمومی‎

سازمان عفو بین الملل بیانیه ی عمومی‎

اطلاع رسانی‎- جمعی از فعالان حقوق بشری و مدنی

اطلاع رسانی‎HOME