اطلاعیه – رامین حسین پناهی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج دست به اعتصاب غذا زده است

رامین حسین پناهی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج دست به اعتصاب غذا زده است

جمعی از فعالین کارگری ـ  خارج از ایران-سخنی چند با پیشروان فعالان کارگری و اجتماعی

سخنی چند با پیشروان فعالان کارگری و اجتماعی

ﺻﻨﺪوق ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان – داﻧﻤﺎرک-شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

شب همبستگی با جنبش کارگری ایران ﺻﻨﺪوق ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان – داﻧﻤﺎرک

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور-متحدانه درهای زندان را بر سر این رژیم بشکنیم!

متحدانه درهای زندان را بر سر این رژیم بشکنیم!

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی/ گوتنبرگ ـ سوئد-١٧اطلاعیه شماره جای کارگران و فعالین سیاسی در زندان نیست

١٧اطلاعیه شماره جای کارگران و فعالین سیاسی در زندان نیست

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور-یک سال از درگذشت شهرام یوسفی گذشت!

یک سال از درگذشت شهرام یوسفی گذشت!  

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور-اعتراضات مردم در فاجعه زلزله غرب ایران نیازمند همدلی وسازمانیابی است!

  اعتراضات مردم در فاجعه زلزله غرب ایران نیازمند همدلی وسازمانیابی است!

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی / گوتنبرگ ـ سوئد-اطلاعیه شماره ۱۰ به مناسبت انقلاب اکتبر، و وضعیت اسفبار بار کارگران و زندانیان سیاسی در بند

اطلاعیه شماره ۱۰ به مناسبت انقلاب اکتبر، و وضعیت اسفبار بار کارگران و زندانیان سیاسی در بند

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج از کشور-یاد علی اشرف درویشیان یار محرومین و پیکارجوی راه آزادی گرامی باد

یاد علی اشرف درویشیان یار محرومین و پیکارجوی راه آزادی گرامی باد  

  کمیته دفاع از آزادی قلم و بیان- فرانکفورت- آزادی قلم در پناه سرداران نظامی حکومت اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت۲۰۱۷

آزادی قلم در پناه سرداران نظامی حکومت اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت۲۰۱۷HOME