سمینار -گفتمان های پنج فعال کارگری در سمینار کارگری پاریس

گفتمان های پنج فعال کارگری در سمینار کارگری پاریس

افق جنبش کارگری – گفتگوی فرشید شکری با احمد بخرد طبع در رابطه با ،بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار رژیم

افق جنبش کارگری – گفتگوی فرشید شکری با احمد بخرد طبع در رابطه با ،بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار رژیم

احمد بخردطبع-تداوم مبارزه طبقاتی علیه قانون کار در فرانسه

تداوم مبارزه طبقاتی علیه قانون کار در فرانسه

احمد بخرد طبع- دسیسه سوسیال دموکرات ها در جنبش انقلابی کارگری

دسیسه سوسیال دموکرات ها در جنبش انقلابی کارگری احمد بخرد طبع الف ـ کارگران و فشرده ای از دو عرصه  اجتماعی مارکس و انگلس در مکاتبات خود در قرن نوزده از دوره هایی صحبت می کنند که در آن تاکتیک پرولتاریا در راستای پیشبرد مبارزه ی طبقاتی اشکال متفاوتی به خود می گیرد، چرا که […]

احمد بخردطبع – شارلی ابدو، تروریسم اسلامی و نقش امپریالیسم فرانسه

شارلی ابدو، تروریسم اسلامی و نقش امپریالیسم فرانسه احمد بخردطبع صبحگاه چهارشنبه ۷ ژانویه، دفتر هفته نامه ی فکاهی “شارلی ابدو” مورد تهاجم عملیات تروریستی داعشی ها و القاعده که پیکر واحدی را در کشتار مردمی

احمد بخردطبع – “سرمایه در قرن بیست و یکم” و فقر اندیشه ی “توما پیکتی”

“سرمایه در قرن بیست و یکم” و فقر اندیشه ی “توما پیکتی” احمد بخردطبع مقدمه:   نظام سرمایه داری از دهه ی هفتاد قرن بیستم گمان می نمود که بدیل های اقتصادی مارکس در برابر سرمایه بی اعتبار گشته اند، از این نظر شکل دیگری از قدرت را به موازات شکل کینزی بوجود میآورد و […]

احمد بخردطبع – کردستان و مفهوم بورژوایی “حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی ملل” (قسمت سوم)

کردستان و مفهوم بورژوایی “حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی ملل” (قسمت سوم) احمد بخردطبع در دو قسمت گذشته مقاله ی حاضر، توضیح دادیم که “حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی ملل” ایده ای است که با جهان بینی کمونیسم و سوسیالیسم انقلابی منافات دارد، زیرا سرمایه

احمد بخردطبع – کردستان و مفهوم بورژوایی “حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی ملل” (قسمت دوم)

کردستان و مفهوم بورژوایی “حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی ملل” (قسمت دوم) احمد بخردطبع نگاهی به ریشه ی اشتباه لنین در دنباله قسمت اول، آخرین نظرات و اندیشه ی لنین را به داوری میگیریم، زیرا مطرح کرده بود که اگر هر سوسیالیست روس جدایی و تجزیه فنلاند و اوکرائین را قبول نداشته باشد، شووینیست […]

احمد بخردطبع -کردستان و مفهوم بورژوایی “حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی ملل” (قسمت اول)

کردستان و مفهوم بورژوایی “حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی ملل” (قسمت اول) احمد بخردطبع مقدمه:  به دلیل غلبه ی رفرمیسم، جنبش سوسیالیسم انقلابی بغایت ضعیف است و قادر نیست در بحران فزاینده و ساختاری نظام سرمایه داری، سکان مبارزه طبقاتی را در سطح جهانی بدست گیرد. زیرا احزاب اپورتونیستی که در همه ی جوامع […]

احمد بخردطبع-سازشکاری و رفرمیسم آقای اسانلو در جنبش کارگری تعجبی ندارد

سازشکاری و رفرمیسم آقای اسانلو در جنبش کارگری تعجبی ندارد احمد بخردطبع واقعیت اینست که جنبش کارگری ایران با آنکه در برابر نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، در اعتراضات مداوم قرار دارد و با آنکه نزدیک به یک قرن است که از تجاربHOME