احسان فتاحی-٢٠دلیل شرکت نکردن در انتخابات

٢٠دلیل شرکت نکردن در انتخابات نویسنده :احسان فتاحی

احسان فتّاحی-نقش محبت ودلبستگی در ارکان مهم زندگی اجتماعی

نقش محبت ودلبستگی در ارکان مهم زندگی اجتماعی احسان فتّاحی

احسان فتاحی ،گلاویژعبدیکانی-سهم گارگران در سُفره های خالی(شلاق،زندان،بی حرمتی)

سهم گارگران در سُفره های خالی(شلاق،زندان،بی حرمتی) احسان فتاحی ،گلاویژعبدیکانی

احسان فتّاحی-نا امنی روانی نا امنی ملّی

نا امنی روانی نا امنی ملّی احسان فتّاحی

احسان فتاحی-عشق و نفرت در روابط انسانی و رمانتیک

عشق و نفرت در روابط انسانی و رمانتیک احسان فتاحی

احسان فتاحی-توهین وتوطئه های پشت پرده شبکه اطلاعات(ولایت) علیه مولانا عبدالحمید

توهین وتوطئه های پشت پرده شبکه اطلاعات(ولایت) علیه مولانا عبدالحمید احسان فتاحی

احسان فتاحی-اتحاد احزاب کورد بزرگترین رمز پیروزی!!!

اتحاد احزاب کورد بزرگترین رمز پیروزی!!! احسان فتاحی

احسان فتاحی-پناهنده سیاسی کیست؟؟؟وچه مشکلاتی دارد؟؟؟

پناهنده سیاسی کیست؟؟؟وچه مشکلاتی دارد؟؟؟ احسان فتاحی

مصاحبە-مصاحبە احسان فتاحی با گلاویژ عبدیکانی نویسندە وفعال سیاسی کورد

مصاحبە احسان فتاحی با گلاویژ عبدیکانی نویسندە وفعال سیاسی کورد

احسان فتاحی-آمار وارقام اعدام ها در سال ١٣٩۵.(٢٩٢نفراعدام

آمار وارقام اعدام ها در سال ١٣٩۵.(٢٩٢نفراعدام گردآورنده :احسان فتاحیHOME