اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور -امپریالیسم روس هم پیمان خامنه ای

امپریالیسم روس هم پیمان خامنه ای

اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور -به یاد رفیق کمونیست تراب حق شناس

و فریاد زن تا بشنوی خودت را

شورای هماهنگی اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور -اول ماه می، روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر بر علیه نظام سرمایه

اول ماه می، روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر بر علیه نظام سرمایه اول ماه می که فرا میرسد عمده ترین تضاد جهان معاصر یعنی تضاد کار و سرمایه در ابعادی جهانشمول ، بار دیگر در مصاف با یکدیگر ، خودنمایی میکند . سرمایه داران و دولتهایHOME