اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- گزارش و ارزیابی از تجمع سراسری معلمان شاغل و باز نشسته

گزارش و ارزیابی از تجمع سراسری معلمان شاغل و باز نشسته

ترجمه از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-اعتراض آموزش بین الملل به رد اعاده دادرسی اسماعیل عبدی

اعتراض آموزش بین الملل به رد اعاده دادرسی اسماعیل عبدی

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود!

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- جمهوری اسلامی مسئول فاجعه پلاسکو

جمهوری اسلامی مسئول فاجعه پلاسکو

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- در رابطه با مرگ هاشمی رفسنجانی موضع جنبش کارگری در مورد مرگ هاشمی رفسنجانی چه می تواند باشد؟

در رابطه با مرگ هاشمی رفسنجانی موضع جنبش کارگری در مورد مرگ هاشمی رفسنجانی چه می تواند باشد؟

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کارزار و مبارزه علیه لایحه تغییر قانون کار را تقویت کنیم و گسترش دهیم

کارزار و مبارزه علیه لایحه تغییر قانون کار را تقویت کنیم و گسترش دهیم

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- خطر فاشیسم آریایی و نژادپرستی و قوم گرایی را باید با تکیه به همسرنوشتی انسانی و طبقاتی و همبستگی بین المللی گرفت

خطر فاشیسم آریایی و نژادپرستی و قوم گرایی را باید با تکیه به همسرنوشتی انسانی و طبقاتی و همبستگی بین المللی گرفت

ترجمه -آموزش بین الملل:اعلام کمپین جهانی برای آزادی اسماعیل عبدی

آموزش بین الملل: اعلام کمپین جهانی برای آزادی اسماعیل عبدی

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران -احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد قویا محکوم است

احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد قویا محکوم است

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی را به شدت محکوم می کنیم

حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی را به شدت محکوم می کنیمHOME