نامه مشترک پنج فدراسیون سندیکاهای کارگری فرانسه و عفو بین الملل در دفاع از رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری و معلمان در ایران

آقای ژان-ایو لودریان ،وزیر امورخارجه فرانسه ۳۷، خیابان ساحلی اورسِی ۷۵۳۵۱پاریس پاریس، ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – :کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ اعتراض به آزار و اذیت فعالان کارگری در ایران

:کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ اعتراض به آزار و اذیت فعالان کارگری در ایران

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-اتحادیه کارگری “وردی” ( اتحادیه خدمات همگانی آلمان): ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی – صدای حقوق کارگران – هستیم!

اتحادیه کارگری “وردی” ( اتحادیه خدمات همگانی آلمان): ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی – صدای حقوق کارگران – هستیم! ۶ سپتامبر ۲۰۱۷

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-زندانی کردن مجدد رضا شهابی نشانه دیگری از استیصال رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی

زندانی کردن مجدد رضا شهابی نشانه دیگری از استیصال رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-ضرورت تداوم پشتیبانی گسترده از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

ضرورت تداوم پشتیبانی گسترده از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-تشدید اذیت و آزار و سرکوب معلمان در ایران:اسماعیل عبدی و محسن عمرانی آزاد باید گردند!

تشدید اذیت و آزار و سرکوب معلمان در ایران: اسماعیل عبدی و محسن عمرانی آزاد باید گردند!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کانادا-یاد رفیق امیر حسن پور گرامی باد!

یاد رفیق امیر حسن پور گرامی باد!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-حمایت از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای گردهمایی مقابل دفتر سازمان جهانی‌ کار در ۱۳ ژوئن

حمایت از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای گردهمایی مقابل دفتر سازمان جهانی‌ کار در ۱۳ ژوئن

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-کارزار جدید آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی

کارزار جدید آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی

اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال ١٣٩۵

گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال ١٣٩۵HOME