اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- اعتراض اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا

اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- اعتراض اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-بازگرداندن محمود صالحی و رضا شهابی به زندان و غل و زنجیر کردن فعالین کارگری را شدیدا محکوم کنیم

بازگرداندن محمود صالحی و رضا شهابی به زندان و غل و زنجیر کردن فعالین کارگری را شدیدا محکوم کنیم

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-گزارش وردی از تلاش برای آزادی رضا شهابی

گزارش وردی از تلاش برای آزادی رضا شهابی

اطلاعیه – نامه اعتراضی بزرگترین اتحادیه کارگری دانمارک “فدراسیون متحد کارگران دانمارک”درباره وضعیت رضا شهابی

نامه اعتراضی بزرگترین اتحادیه کارگری دانمارک “فدراسیون متحد کارگران دانمارک” درباره وضعیت رضا شهابی

نامه مشترک پنج فدراسیون سندیکاهای کارگری فرانسه و عفو بین الملل در دفاع از رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری و معلمان در ایران

آقای ژان-ایو لودریان ،وزیر امورخارجه فرانسه ۳۷، خیابان ساحلی اورسِی ۷۵۳۵۱پاریس پاریس، ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – :کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ اعتراض به آزار و اذیت فعالان کارگری در ایران

:کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ اعتراض به آزار و اذیت فعالان کارگری در ایران

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-اتحادیه کارگری “وردی” ( اتحادیه خدمات همگانی آلمان): ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی – صدای حقوق کارگران – هستیم!

اتحادیه کارگری “وردی” ( اتحادیه خدمات همگانی آلمان): ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی – صدای حقوق کارگران – هستیم! ۶ سپتامبر ۲۰۱۷

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-زندانی کردن مجدد رضا شهابی نشانه دیگری از استیصال رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی

زندانی کردن مجدد رضا شهابی نشانه دیگری از استیصال رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-ضرورت تداوم پشتیبانی گسترده از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

ضرورت تداوم پشتیبانی گسترده از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-تشدید اذیت و آزار و سرکوب معلمان در ایران:اسماعیل عبدی و محسن عمرانی آزاد باید گردند!

تشدید اذیت و آزار و سرکوب معلمان در ایران: اسماعیل عبدی و محسن عمرانی آزاد باید گردند!HOME