اتحاد سوسیالیستی کارگری -دو اطلاعیه

برگزاری کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران-بازگرداندن رضا شهابی به زندان را قویا محکوم می کنیم

بازگرداندن رضا شهابی به زندان را قویا محکوم می کنیم اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران- بلاتکلیفی و وضعیت دردناک ١٧٠٠ کارگر پلی اکریل در آستانه سال نو

بلاتکلیفی و وضعیت دردناک ١٧٠٠ کارگر پلی اکریل در آستانه سال نو اتحادیه آزاد کارگران ایران

بیانیه شماره ٢ اتحادیه ازاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد سال ١٣٩۶

بیانیه شماره ٢ اتحادیه ازاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد سال ١٣٩۶

اتحادیه آزاد کارگران ایران-اعتصاب و شکایت کارگران شرکت آبرسانی مبارکه اصفهان IEM

اعتصاب و شکایت کارگران شرکت آبرسانی مبارکه اصفهان IEM اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران-۱۰۰۰ کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه متحدانه ای با حمایت از عظیم زاده و عبدی ، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی شدند

۱۰۰۰ کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه متحدانه ای با حمایت از عظیم زاده و عبدی ، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی شدند اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران: اعتراض گسترده و خشمگینانه کارگران نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران: اعتراض گسترده و خشمگینانه کارگران نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران-یورش نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

یورش نیروهای انتظامی و امنیتی به تجمع کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران-کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا با خواست افزایش مزد دست از کار کشیده و اقدام به تجمع در مقابل ساختمان اداری کارخانه کردند

صبح امروز کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا با خواست افزایش مزد دست از کار کشیده و اقدام به تجمع در مقابل ساختمان اداری کارخانه کردند + تصوی

اتحادیه آزاد کارگران ایران -دومین روز تجمع بزرگ کارگران و پرسنل شرکتی مخابرات در مقابل مجلس

اتحادیه آزاد کارگران ایرانHOME