اتحادیه آزاد کارگران ایران´-گزارش فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران-صدیق عزیزی نماینده کارگران فولاد زاگرس بر اثر تصادف جان باخت

اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران-بازداشت محمود صالحی را قویا محکوم میکنیم و مصرانه خواهان آزادی فوری همه فعالین در بند جنبش کارگری و معلمان کشور هستیم

اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت محمود صالحی را قویا محکوم میکنیم و مصرانه خواهان آزادی فوری همه فعالین در بند جنبش کارگری و معلمان کشور هستیم

اتحادیه آزاد کارگران ایران-اقدام به خودکشی یکی از کارگران هفت تپه بهمراه فرزاندانش‎

اقدام به خودکشی یکی از کارگران هفت تپه بهمراه فرزاندانش‎ اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحاد سوسیالیستی کارگری -دو اطلاعیه

برگزاری کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران-بازگرداندن رضا شهابی به زندان را قویا محکوم می کنیم

بازگرداندن رضا شهابی به زندان را قویا محکوم می کنیم اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران- بلاتکلیفی و وضعیت دردناک ١٧٠٠ کارگر پلی اکریل در آستانه سال نو

بلاتکلیفی و وضعیت دردناک ١٧٠٠ کارگر پلی اکریل در آستانه سال نو اتحادیه آزاد کارگران ایران

بیانیه شماره ٢ اتحادیه ازاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد سال ١٣٩۶

بیانیه شماره ٢ اتحادیه ازاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد سال ١٣٩۶

اتحادیه آزاد کارگران ایران-اعتصاب و شکایت کارگران شرکت آبرسانی مبارکه اصفهان IEM

اعتصاب و شکایت کارگران شرکت آبرسانی مبارکه اصفهان IEM اتحادیه آزاد کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران-۱۰۰۰ کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه متحدانه ای با حمایت از عظیم زاده و عبدی ، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی شدند

۱۰۰۰ کارگر و معلم و فعال مدنی در بیانیه متحدانه ای با حمایت از عظیم زاده و عبدی ، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی شدند اتحادیه آزاد کارگران ایرانHOME