ابراهیم حیدری – شعر صدا …

صدا …

ابراهیم حیدری – شعرتو چاپ خونە

تو چاپ خونە

ابراهیم حیدری .- شعر آی … رفیق .

آی … رفیق .

ابراهیم حیدری – شعر ،پرتاب فریاد انقلاب

پرتاب فریاد انقلاب ….

ابراهیم حیدری – شعر اول ماە مە

اول ماە مە میشکند ، چرخ دندەهای سرمایە ، استخوانها را ، میشنوید ؟ میبلعد ، موج ، موج ، مدیترانە ، فوج ، فوج ، انسانها را ، می بینید ؟ کودکان در کورە پزخانەها ، بر روی خشت خامها

ابراهیم حیدری- شعر من کمونیستم

من کمونیستم بە چیرگی افکار سیاهشان سالیانیست از اعماق قرون از درون سدەها بر قامت بی روح این چوبە و دار

ابراهیم حیدری -آن دم بشارت عید

آن دم بشارت عید عید آمد گل و سبزە ، در گلدان و سینی خانە پای می کوبند ، دریغا

ابراهیم حیدری – شعر مرگ دختر گریلا (بزبان کر دی)

مه‌رگی کچه‌ گه‌ریلایه‌ک کێوه‌کان، سه‌ریان بۆ دانه‌واند 

شعر -زندگـــــــی … از ابراهیم حیدری .

زندگـــــــی … گویی من و تو و ما هر یک ، قلم موی اندود ، بە رنگ زندگی هستیم …

ابراهیم حیدری -من کمونیستم

من کمونیستم بە چیرگی افکار سیاهشان سالیانیستHOME