ابراهیم باتمانی-جمهوری اسلامی، جناحهای درونی، پدیده احمدی نژاد و راه حل ما

جمهوری اسلامی، جناحهای درونی، پدیده احمدی نژاد و راه حل ما   ابراهیم باتمانی

ابراهیم باتمانی -جمهوری اسلامی و ترفند”ملت ایران” آیا زنان، کارگران و کودکان جزو “ملت ایران” هستند؟

جمهوری اسلامی و ترفند”ملت ایران” آیا زنان، کارگران و کودکان جزو “ملت ایران” هستند؟   ابراهیم باتمانی   

ابراهیم باتمانی-حقوق کودکان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی

حقوق کودکان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ابراهیم باتمانی

ابراهیم باتمانی-چرا رژیم اسلامی هنوز سر کاراست و چگونه میتوانیم سرنگونش کنیم؟

چرا رژیم اسلامی هنوز سر کاراست و چگونه میتوانیم سرنگونش کنیم؟ ابراهیم باتمانی

ابراهیم باتمانی-این رژیم باید سرنگون شود!

  این رژیم باید سرنگون شود!   ابراهیم باتمانی

گفتگوی نشریه سوسیالیسم امروز با ابراهیم باتمانی-در کردستان هم”اتحاد”همه ممکن نیست! 

در کردستان هم”اتحاد”همه ممکن نیست! گفتگوی نشریه سوسیالیسم امروز با ابراهیم باتمانیHOME