آیت نیافرآیت نیافر – پیرامون جنبش کارگری ایران و بایدها و نبایدهای تشکل یابی (۲)

پیرامون جنبش کارگری ایران و بایدها و نبایدهای تشکل یابی (۲) من از واکنش های مثبت و منفی و نقد نوشته قبلی ام (۱) تشکر می کنم. مقاله ای که اکنون می خوانید صرفا” پاسخی به واکنش ها نیست بلکه ضمن پاره ای توضیحات مربوط به نوشته قبلی است . اما دادن توضیحاتی را لازم […]HOME