آزاد زمانی -قانونی کردن “حق ازدواج با فرزند خوانده” تجاوز به حقوق کودک است

قانونی کردن “حق ازدواج با فرزند خوانده” تجاوز به حقوق کودک است «تجاوز به کودکان ممنوع !» سرلوحه اعتراض “جنبش دفاع از حقوق کودکان” علیه تعرض به حقوق کودک است. نخستین قربانیان بی دفاع مناسبات غیرعادلانه، احکام و قوانین انسان ستیزحاکم برهرجامعه ای کودکان هستند. در دنیای امروز، در سایه قوانین، عادات، سنت ها، باورها […]HOME