آرمان کابلی -کودکان در منگنه فقر و توحش اسلامی

کودکان در منگنه فقر و توحش اسلامی آرمان کابلی با نگاهی به سیاست های جمهوری اسلامی و با توجه به وعده و وعید های پوچ براحتی میتوان دریافت که نه تنها شرایط زندگی مردم بهبود نیافته بلکه اوضاع به مراتب وخیم تر شده است. تمامی وعده ها در مورد رعایت حقوق زنان، کودکان و حقوق […]HOME