آرمان عدالتخواە – تامین سوخت در چهار گوشە کشور از مردم قربانی میگیرد!

تامین سوخت در چهار گوشە کشور از مردم قربانی میگیرد! آرمان عدالتخواە

آرمان عدالتخواە – گزارش از وضعیت رانندگان کامیون

گزارش از وضعیت رانندگان کامیون آرمان عدالتخواە رانندگان کامیون و ماشین های سنگین جزو آن بخش طبقە کارگر هستند کە از خیلی جهات فراموش شدە هستند، شرایط سخت کاری،HOME