آرش دشتی -مرگ در معدن های زغال سنگ،نمرده است!

  مرگ در معدن های زغال سنگ،نمرده است!

آرش دشتی-اعتراضات با قدرت پیش میرود!

اعتراضات با قدرت پیش میرود! آرش دشتی

آرش دشتی –سونامی حمله به دستفروشان

سونامی حمله به دستفروشان

آرش دشتی-جنبش بازنشستگان—-شعاری که خلاصه طنین انداز شد !

جنبش بازنشستگان

آرش دشتی-مرگ برای نان

آرش دشتی مرگ برای نانHOME