آرام نوبخت سوسیالیسم

سوسیالیسم آرام نوبخت هر سال شرکت مریام-وبستر، به عنوان تولیدکنندۀ لغتنامۀ وبستر، واژه ای را به عنوان واژۀ سال انتخاب می کند؛ این انتخاب، در واقع بر مبنای میزان جستجوی یک واژه در وب سایت لغتنامه صورت می گیرد. امسال دو واژه بوده است که بیشترین میزان جستجو در مورد آن ها صورت گرفته: سرمایه […]HOME