آرام فتحی -نبرد پیشمرگان کومه‌له گردان کاک فواد در درون قرارگاه های رژیم در دوله‌ناو

    نبرد پیشمرگان کومه‌له گردان کاک فواد  در درون قرارگاه های  رژیم در دوله‌ناوHOME