بنیاد منصور حکمت – ۱۵ سال پس از منصور حکمت- سخنرانی افتتاحیه در کنگره سوم منصور حکمت

بنیاد منصور حکمت – ۱۵ سال پس از منصور حکمت- سخنرانی افتتاحیه در کنگره سوم منصور حکمت

بنیاد منصور حکمت-کنگره سوم منصور حکمت با موفقیت برگزار شد!

کنگره سوم منصور حکمت با موفقیت برگزار شد!

آذر ماجدی-سخنرانی افتتاحیه در کنگره سوم منصور حکمت  پانزده سال فقدان منصور حکمت

 پانزده سال فقدان منصور حکمت سخنرانی افتتاحیه در کنگره سوم منصور حکمت آذر ماجدی

آذر ماجدی-از ساختمان پلاسکو تا برج ترنفل تروریسم سرمایه داری!

از ساختمان پلاسکو تا برج ترنفل تروریسم سرمایه داری!   آذر ماجدی

مصاحبه آذر ماجدی مدوسا تی وی فاجعه آتش سوزی در لندن، همه جا آسمان به همین رنگ است!

مصاحبه آذر ماجدی مدوسا تی وی فاجعه آتش سوزی در لندن، همه جا آسمان به همین رنگ است!

بنیاد منصور حکمت برگزار می کند-کنگره سوم منصور حکمت

بنیاد منصور حکمت برگزار می کند- کنگره سوم منصور حکمت

مدوسا تی وی- روحانی در جستجوی رای و پاسخ محکم کارگران معدن یورت زمستان!

مدوسا تی وی- روحانی در جستجوی رای و پاسخ محکم کارگران معدن یورت زمستان!

مدوسا تی وی- فاجعه معدن یورت- سوسیالیسم پاسخگو است

مدوسا تی وی- فاجعه معدن یورت- سوسیالیسم پاسخگو است

آذر ماجدی-در حاشیه مرگ رفسنجانیروایت ما، روایت آنها

در حاشیه مرگ رفسنجانی روایت ما، روایت آنها   آذر ماجدی

تی وی مدوسا- حمله تروریستی در ترکیه و گسترش سرکوب دولت با آذر ماجدی

تی وی مدوسا- حمله تروریستی در ترکیه و گسترش سرکوب دولت با آذر ماجدیHOME