آذر ماجدی-مقابله تروریسم دولتی و اسلامی فلسطین، اورشلیم و حماس

مقابله تروریسم دولتی و اسلامی فلسطین، اورشلیم و حماس   آذر ماجدی

آذر ماجدی-خشونت نسبت به زنان، مقصر کیست؟

خشونت نسبت به زنان، مقصر کیست؟ آذر ماجدی

بنیاد منصور حکمت – ۱۵ سال پس از منصور حکمت- سخنرانی افتتاحیه در کنگره سوم منصور حکمت

بنیاد منصور حکمت – ۱۵ سال پس از منصور حکمت- سخنرانی افتتاحیه در کنگره سوم منصور حکمت

بنیاد منصور حکمت-کنگره سوم منصور حکمت با موفقیت برگزار شد!

کنگره سوم منصور حکمت با موفقیت برگزار شد!

آذر ماجدی-سخنرانی افتتاحیه در کنگره سوم منصور حکمت  پانزده سال فقدان منصور حکمت

 پانزده سال فقدان منصور حکمت سخنرانی افتتاحیه در کنگره سوم منصور حکمت آذر ماجدی

آذر ماجدی-از ساختمان پلاسکو تا برج ترنفل تروریسم سرمایه داری!

از ساختمان پلاسکو تا برج ترنفل تروریسم سرمایه داری!   آذر ماجدی

مصاحبه آذر ماجدی مدوسا تی وی فاجعه آتش سوزی در لندن، همه جا آسمان به همین رنگ است!

مصاحبه آذر ماجدی مدوسا تی وی فاجعه آتش سوزی در لندن، همه جا آسمان به همین رنگ است!

بنیاد منصور حکمت برگزار می کند-کنگره سوم منصور حکمت

بنیاد منصور حکمت برگزار می کند- کنگره سوم منصور حکمت

مدوسا تی وی- روحانی در جستجوی رای و پاسخ محکم کارگران معدن یورت زمستان!

مدوسا تی وی- روحانی در جستجوی رای و پاسخ محکم کارگران معدن یورت زمستان!

مدوسا تی وی- فاجعه معدن یورت- سوسیالیسم پاسخگو است

مدوسا تی وی- فاجعه معدن یورت- سوسیالیسم پاسخگو استHOME