اتحادیه آزاد کارگران ایران- بخشهایی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق اذرماه، دست از کار کشیدند

بخشهایی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق اذرماه، دست از کار کشیدند اتحادیه آزاد کارگران ایران

کانون مدافعان حقوق کارگر-فرازهایی از جنبش کارگری ایران اعتصاب کارگران ایران خودرو اسفند ۵۸

فرازهایی از جنبش کارگری ایران اعتصاب کارگران ایران خودرو اسفند ۵۸

میزگرد-حزب کمونیست کارگری در کردستان: با نسان نودینیان، محمد آسنگران و نسرین رمضانعلی

میزگرد-حزب کمونیست کارگری در کردستان: با نسان نودینیان، محمد آسنگران و نسرین رمضانعلی

آسمان دیلی نیوز – خبر و گزارش

دیوان عالی آمریکا امکان مصادره کتیبه‌های هخامنشی ایران را رد کرد‎

عمرمینائی-شاخه زیتون یا نسل کشی؟

شاخه زیتون یا نسل کشی؟  

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور-در حمایت از “بیانیۀ مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۷”

در حمایت از “بیانیۀ مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۷”

پویا محمدی-تأکید بر استراتژی سوسیالیستی کومه له و نگاهی به مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

تأکید بر استراتژی سوسیالیستی کومه له و نگاهی به مرکز همکاری احزاب کردستان ایران پویا محمدی

دیدگاه- یانیه ۱۵ نفرازفعالین سیاسی واجتماعی درباره رفراندم-مناظره با محمد نوری زاد وعلی جوادی

دیدگاه- یانیه ۱۵ نفرازفعالین سیاسی واجتماعی درباره رفراندم-مناظره با محمد نوری زاد وعلی جوادی

هلمت احمدیان-“گذار مسالمت آمیز” یا حفظ جمهوری اسلامی!؟

“گذار مسالمت آمیز” یا حفظ جمهوری اسلامی!؟ هلمت احمدیان

منتشر شد-کارگر کمونیست ۵١٠ 

کارگر کمونیست ۵١٠  مطالب این شماره:HOME