حزب کمونیست کارگری کردستان – جنگ و فراخوان کهنه پرستانه و نتایج ترسناگ آن محکوم است

شه‌ڕو بانگەشەی کۆنه‌په‌رستانەو ئاکامه‌ مه‌ترسیداره‌کانی مه‌حکومه‌!

کانون مدافعان حقوق کارگر-دستگیری محمود صالحی عملی غیرانسانی است

 http://www.kanoonm.com/2868 دستگیری محمود صالحی عملی غیرانسانی است

سلام ذیجی – بحثی در رابطه با رویدادههای کردستان عراق

سلام ذیجی – بحثی در رابطه با رویدادههای کردستان عراق

ابراهیم پاینده-جنبش کارگری ایران در مهر ۱۳۹۶

  جنبش کارگری ایران در مهر ۱۳۹۶

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا-گزارش برگزاری شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

گزارش برگزاری شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

رو در رو-آخرین خبر از بازداشت محمود صالحی،گفتگو سامرند صالحی

رو در رو-آخرین خبر از بازداشت محمود صالحی،گفتگو سامرند صالحی

تلویزیون به‌پیش-درویشیان، نویسنده سوسیالیست جنبش کارگری ،انقلاب کارگری اکتبر (۱) : دوران تدارک

تلویزیون به‌پیش-درویشیان، نویسنده سوسیالیست جنبش کارگری ،انقلاب کارگری اکتبر (۱) : دوران تدارک

علی مبارکی – کردستان عراق را سرکوب میکنند تا بتوانند محمود صالحی کارگر دلیر و مبارز را زندانی کنند.  

کردستان عراق را سرکوب میکنند تا بتوانند محمود صالحی کارگر دلیر و مبارز را زندانی کنند.   علی مبارکی  

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴٩۴ 

کارگر کمونیست ۴٩۴  مطالب این شماره:

یاشار سهندی-دُرشتی که میدانست برای چی می نویسد به یاد علی اشرف درویشیان

دُرشتی که میدانست برای چی می نویسد به یاد علی اشرف درویشیان یاشار سهندیHOME