تحولات سیاسی ایران، نقش و موقعیت احزاب چپ و کمونیست اپوزیسیونارائه دهنده: سلام زیجی

تحولات سیاسی ایران، نقش و موقعیت  احزاب چپ و کمونیست اپوزیسیون آیا در دوباره بر همان پاشنه خواهد چرخید ؟ چه باید کرد؟  

شباهنگ راد-موقعیت زنان در افغانستان

موقعیت زنان در افغانستان شباهنگ راد

حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران میتوانند جلو تعطیل کارخانجات را بگیرند خطاب به کارگران پلی اکریل، روغن نباتی زنجان، کنتور سازی البرز

کارگران میتوانند جلو تعطیل کارخانجات را بگیرند خطاب به کارگران پلی اکریل، روغن نباتی زنجان، کنتور سازی البرز

سیف خدایارى-طرح ” آشتى ملى” خاتمى، طرحی شکست خورده

طرح ” آشتى ملى” خاتمى، طرحی شکست خورده   سیف خدایارى

سیاوش دانشور-حق نفس کشیدن

حق نفس کشیدن در باره اعتراضات در خوزستان

گفتگو – انتخاب ترامپ و پیامدهای آنبا هیئت اجرائی دفتر سیاسی حزببخش دوم

انتخاب ترامپ و پیامدهای آن با هیئت اجرائی دفتر سیاسی حزب بخش دوم

الهام صالح نیا-برایتان متاسفم!در باره وزرای محجبه سوئدی

برایتان متاسفم! در باره وزرای محجبه سوئدی   الهام صالح نیا

اعلامیه- حزب حکمتیست بمناسبت روز جهانی زن

اعلامیه حزب حکمتیست بمناسبت روز جهانی زن در ۸ مارس، علیه نظم ضد زن بپاخیزید! آزادی زن یک رکن آزادی هر جامعه است!     

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس -اطلاعیه: برگزاری سمینار کارگری در پاریس

اطلاعیه:  برگزاری سمینار کارگری در پاریس

جهانگیر محمود ویسی-راهی جز سوسیالیسم نمانده است , لیبرالیسم و نئولیبرالیسم،کارکردهایشان و تاثیرات آنها بر طبقه کارگر

راهی جز سوسیالیسم نمانده است , لیبرالیسم و نئولیبرالیسم،کارکردهایشان و تاثیرات آنها بر طبقه کارگر جهانگیر محمود ویسیHOME