حزب کمونیست کارگری ایران-شهرداری تهران دو کارتن خواب را در اقدامی جنایتکارانه به قتل رساند!

شهرداری تهران دو کارتن خواب را در اقدامی جنایتکارانه به قتل رساند!

همایون گدازگر -توطئه گرى جمهورى اسلامى و پارلمان عراق علیه احزاب اپوزیسیون جمهورى اسلامى در کردستان عراق

توطئه گرى جمهورى اسلامى و پارلمان عراق علیه احزاب اپوزیسیون جمهورى اسلامى در کردستان عراق

مصاحبه-مصاحبه اکتبر با ملکه عزتی در رابطه با ۸ مارس

مصاحبه اکتبر با ملکه عزتی در رابطه با ۸ مارس

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست- کشتار مجدد کارگران کولبر بدست سرکوبگران اسلامی در سردشت

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست- کشتار مجدد کارگران کولبر بدست سرکوبگران اسلامی در سردشت

سعید یگانه- درکارگران و حداقل دستمزد در سال ۹۶

درکارگران و حداقل دستمزد در سال ۹۶

هیرش مجیدنیا-هشت مارس و سنت های طبقاتی در کردستان

هشت مارس و سنت های طبقاتی در کردستان هیرش مجیدنیا

تلویزیون به‌پیش- خوزستان؛ آب، باد و خاک – منتظری و ماهیت طبقاتی کشتار ۶۷

تلویزیون به‌پیش- خوزستان؛ آب، باد و خاک – منتظری و ماهیت طبقاتی کشتار ۶۷

اخبار کارگری-بخش ایران: نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی

اخبار کارگری بخش ایران:  نسان نودینیان بخش بین المللی: داوود رفاهی در اعتراض به تبدیل وضعیت شغلی صورت گرفت؛

یاشار سهندی-سبد معیشتی و تصمیم سازان قالتاق!

سبد معیشتی و تصمیم سازان قالتاق! یاشار سهندی

منتشر شد-کارگر کمونیست ۴۵٨

کارگر کمونیست ۴۵٨ HOME