ترجمه – گاردهای سرخ لس‌آنجلس: در همبستگی با مبارزین کورد ی.پ.گ و ی.پ.ژ/ برعلیه بنیادگرایی و پدرشاهیمترجم: پویان.م

گاردهای سرخ لس‌آنجلس: در همبستگی با مبارزین کورد ی.پ.گ و ی.پ.ژ/ برعلیه بنیادگرایی و پدرشاهی مترجم: پویان.م پس‌از حملات مداوم بر علیه مبارزان مقاومت کورد و حمله به هواداران آنها در مناطق کوردی به توسط ترکیه، سوریه، عراق و ایران، یک

اسماعیل سپهر – مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین نقدی بر برخی نظرگاه های رفیق شیدان وثیق (قسمت سوم)

مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین نقدی بر برخی نظرگاه های رفیق شیدان وثیق (قسمت سوم) اسماعیل سپهر در رابطه با مشخصه های حزب ایده آل “چپ رهایی خواه” نیز نوشتههای تاکنونی رفیق وثیق، متاسفانه هنوز تصویر کاملا ملموس و کم

ترجمه – فصل سوم مبارزه مارکس و انگلس علیه اپورتونیسم در دوران بین‌الملل اول

فصل سوم مبارزه مارکس و انگلس علیه اپورتونیسم در دوران بین‌الملل اول توفان انقلابی ۱۸۴۸، با وارد کردن ضربه‌ای کاری به نیروی ﻓﺌﻮدالی اروپا به سرمایه‌داری امکان داد که بدون برخورد به مانعی رشد یافته و

حزب کمونیست کارگری ایران -اعتصابات و اعتراضات در مراکز بزرگ و کوچک کارگری ادامه دارد

اعتصابات و اعتراضات در مراکز بزرگ و کوچک کارگری ادامه دارد اعتصابات کارگری بی وقفه جریان دارد. تعرض کارفرمایان و سرمایه داران حریص که از نان شب کارگران نیز نمیگذرند و حتی حقوق زیر خط فقر

نسان نودینیان -کودکانی که خاموش میمیرند!

کودکانی که خاموش میمیرند! در ایران نظام دزدهای حرفه ای حکومتی روزانه بر میزان کودکان کارتن خواب افزوده میشود. بیش از سه میلیون کودک کار و خیابانی حاصل نظام استثمار طبقاتی، بیکارسازی و اخراج و تحمیل زندگی زیر خط فقر است. خبر زیر کشته و زخمی شدن دو کودک کارتن خواب است.

ناصر اصغری -کامنتهای کارگری

کامنتهای کارگری ناصر اصغری این “تشکل” است یا آجان؟! اعتراض معلمان در روز ٣١ تیر، در میان دست آوردهای زیاد دیگری، نشان دادن ماهیت آن تشکلی نیز بود که ظاهرا این اعتراض را سازمان

ناصر اصغری – هیلاری کلینتون و سیاه پوستان مخوف!

هیلاری کلینتون و سیاه پوستان مخوف! ناصر اصغری این یادداشت در واکنش به اظهارنظری از هیلاری کلینتون، کاندید اصلی حزب دمکرات برای ریاست جمهوری سال ٢٠١۶ درباره سیاهان

محمد شکوهی-بیکاری بیش از ١.٢ میلیون نفر طی١٠ سال در بخش کشاورزی

بیکاری بیش از ١.٢ میلیون نفر طی١٠ سال در بخش کشاورزی محمد شکوهی رسانه های حکومتی این هفته گزارشی پیرامون گسترش بیکاری در بخش کشاورزی منتشر کردند. در بخشی از این گزارش آمده:”١.٢ میلیون شغل کشاورزی نابود شد.در فاصله ١٠ سال تنها ٩٣۴ هزار و ۵٧٢ شغل ایجاد شد. در فاصله دو سال ٩٢ و […]

مصاحبه – نقش خانواده ها و سنت های جدید در جنبش کارگری! اصغر کریمی

نقش خانواده ها و سنت های جدید در جنبش کارگری! در یک سال گذشته جنبش کارگری در ایران شاهد حمایت و بخشا دخالتگری همسران و اعضای خانواده های کارگران در مبارزات کارگری

عباس گویا -رفرمیسم نو ـ قسمت سوم

رفرمیسم نو ـ قسمت سوم عباس گویا بخش اول قسمت پایانی این نوشته با یک تاخیر چند هفته ای بتحریر درمیاید و به دلیل طولانی بودن در دوبخش منتشر میشود. در متن نقد رفرمیسم نو، نگارنده طی اینمدت روی معضل و راه حلهای ممکن جنبش سوسیالیستی کارگری در یونان که حول “نه به سیاستهای ریاضت […]HOME